Originalni naučni radovi
  Original scientific articles
MIKROMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE JETRE I BIOHEMIJSKE ANALIZE KRVI PACOVA TRETIRANIH GENTAMICINOM I VERAPAMILOM
Nenad Stojiljković i Milan Stoiljković

Sažetak     Rad u celosti


  MICROMORPHOLOGICALCHARACTERISTICS OF THE LIVER AND BIOCHEMICAL ANALYSES IN THE BLOOD OF RATS TREATED BY GENTAMICIN AND VERAPAMIL
Nenad Stojiljkovic and Milan Stoiljkovic

Abstract            


UTICAJ ARTERIJSKE HIPERTENZIJE NA DIJASTOLNU FUNKCIJU LEVE KOMORE
Suzana Milutinović, Radovan Karadžić, Milan Pavlović i Miloje Tomašević

Sažetak     Rad u celosti


  THE INFLUENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION ON THE LEFT VENTRICLAR DIASTOLIC FUNCTION
Suzana Milutinovic, Radovan Karadzic, Milan Pavlovic  and Miloje Tomasevic

Abstract   


TUMORI BUBREGA I URINARNIH PUTEVA U ENDEMSKOM PODRUČJU SELA BRESTOVAC
Retrogradna studija u toku 25 godina

Radomir Raičević, Slađana Miljković, Sveto Suša, Vojin Savić, Rade Čukuranović i Branka Mitić

Sažetak     Rad u celosti


  TUMORS OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT IN ENDEMIC AREA OF VILLAGE BRESTOVAC
Twenty- five-year retrograde study

Radomir Raicevic, Sladjana Miljkovic, Sveto Susa, Vojin Savic, Rade Cukuranovic and Branka Mitic
 

Abstract               


SPOLJNA FIKSACIJA PRELOMA POTKOLENICE KOD POLITRAUMATIZOVANIH BOLESNIKA
Predrag Stojiljković, Zoran Golubović, Desimir Mladenović, Momčilo Todorović, Igor Kostić, Dušan Vidović i Danilo Stojiljković

Sažetak     Rad u celosti 


  EXTERNAL FIXATION OF TIBIAL SHAFT FRACTURES IN POLYTRAUMA PATIENTS
Predrag Stojiljkovic, Zoran Golubovic, Desimir Mladenovcć, Momcilo Todorovic, Igor Kostic, Dusan Vidovic and Danilo Stojiljkovic

Abstract    


ESEKSTRAKORPORALNA UDARNOTALASNA LITOTRIPSIJA U REŠAVANJU PEDIJATRIJSKE UROLITIJAZE
Marko Jevrić, Anđelka Slavković, Miladin Radovanović, Milena Vlajković, Emilija Golubović i Predrag Miljković

Sažetak     Rad u celosti 


 

EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY IN TREATMENT OF PEDIATRIC UROLITHIASIS
Marko Jevric, Andjelka Slavkovic, Miladin Radovanovic, Milena Vlajkovic, Emilija Golubovic and Predrag Miljkovic

Abstract    


UTICAJ VIRUSNIH INFEKCIJA I ANEMIJE NA POJAVU RASCEPA USNE I NEPCA
Julija Radojičić, Tatjana Tanić, Božidar Radojičić i Andrija Radojičić

Sažetak     Rad u celosti 


  INFECTIONS AND ANAEMIA IMPACT ON THE CLEFT LIP AND PALATE DEVELOPMENT
Julija Radojicic, Tatjana Tanic, Bozidar Radojicic and Andrija Radojicic

Abstract    


ODVIKAVANJE OD PUŠENJA U STUDENTSKOJ POPULACIJI
Čedomir Šagrić, Olivera Radulović, Slobodanka Bašić, Marjana Bogdanović, Roberta Marković i Ana Tasić

Sažetak     Rad u celosti


  Quitting tobacco among students
Cedomir Sagric, Olivera Radulovic, Slobodanka Basic, Marjana Bogdanovic, Roberta Markovic and Ana Tasic

Abstract    


UTICAJ PUTRESCINA NA INTENZITET LIPIDNE PEROKSIDACIJE U MOŽDANOM TKIVU PACOVA SA HOLESTAZOM
Dušan Sokolović, Gordana Bjelaković, Jelenka Nikolić, Gordana Kocić, Boris Đinđić, Dušica Pavlović, Stojan Radić, Jelena Bašić, Marko Jović i Dimitros Koutsonanos

Sažetak     Rad u celosti


  EFFECT OF PUTRESCINE ON INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION IN RATS’ BRAIN WITH CHOLESTASIS
Dusan Sokolovic, Gordana Bjelakovic, Jelenka Nikolic, Gordana Kocic, Boris Djindjic, Dusica Pavlovic, Stojan Radic, Jelena Basic, Marko Jovic and Dimitros Koutsonanos

Abstract    
 


UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA NA MANIFESTACIJU EKSPLOZIVNE SNAGE KOD ODBOJKAŠA UZRASTA 13 GODINA
Toplica Stojanović, Miloš Nikolić i Goran Nešić

Sažetak     Rad u celosti


  THE IMPACT OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS ON MANIFESTATION OF EXPLOSIVE STRENGTH IN VOLLEYBALL PLAYERS AGED 13 YEARS
Toplica Stojanovic, Milos Nikolic and Goran Nesic

Abstract    


 
Prethodna saopštenja 
  Preliminary reports
DERMOSKOPIJA – NOVO EFIKASNO SREDSTVO ZA TAČNIJU DIJAGNOSTIKU PIGMENTNIH KOŽNIH LEZIJA
Slobodan Vlajković i Giuseppe Argenziano

Sažetak    


  DERMOSCOPY – A NEW EFFECTIVE TOOL FOR AN IMPROVEMENT OF DIAGNOSIS OF PIGMENTED SKIN LESIONS
Slobodan Vlajković and Giuseppe Argenziano

Abstract     Full text


Pregledni članci


  Review articles 
ANESTEZIJA KOD SEKUNDARNIH OBRADA OPEKOTINSKE RANE
Biljana Stošić, Radmilo Janković, Milan Radojković i Zoran Rančić

Sažetak     Rad u celosti


  ANAESTHESIA IN SECONDARY TREATMENT OF BURN INJURIES
Biljana Stosic, Radmilo Jankovic, Milan Radojkovic and Zoran Rancic

Abstract            


Stručni članci             
  Proffessional papers  

HIRURŠKO LEČENJE SUPRAKONDILARNIH PRELOMA BUTNE KOSTI METODOM UNUTRAŠNJE FIKSACIJE
Željko Paunović i Zoran Golubović

 Sažetak     Rad u celosti


  SUPRACONDYLAR FRACTURES OF THE FEMUR TREATED BY INTERNAL FIXATION
Zeljko Paunovic and Zoran Golubovic

Abstract    


PERITONZILARNI APSCES KOD DECE: DESETOGODIŠNJA ANALIZA DIJAGNOZE I LEČENJA
Mila Bojanović, Miško Živić i  Dušan Milisavljević

Sažetak     Rad u celosti 


  PERITONSILLAR ABSCESS IN CHILDREN – TEN-YEAR ANALYSIS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
Mila Bojanovic, Misko Zivic and Dusan Milisavljevic

Abstract    


NASILJE U PORODICI - BRAČNO NASILJE SA SMRTNIM ISHODOM
Aleksandra Antović, Radovan Karadžić, Lidija Kostić-Banović i Ljubiša Milosavljević

Sažetak     Rad u celosti 


  FAMILY VIOLENCE – MARRIAGE VIOLENCE WITH A FATAL OUTCOME
Aleksandra Antovic, Radovan Karadzic, Lidija Kostic-Banovic and
Ljubisa Milosavljevic

Abstract    


HALO NEVUS-PRIKAZ SLUČAJA
Viktor Lazarević, Jelica Tiodorović, Ivana Binić, Danijela Popović i Aleksandar Janković

Sažetak     Rad u celosti 


  HALO NEVUS-CASE REPORT
Viktor Lazarevic, Jelica Tiodorovic, Ivana Binic, Danijela Popovic and Aleksandar Jankovic

Abstract    

 Iz istorije medicine            
  In memorijam             
LAZA K. LAZAREVIĆ, DOKTOR I KNJIŽEVNIK
Rade R. Babić

Sažetak     Rad u celosti 


  LAZA K. LAZAREVIC, DOCTOR AND WRITER
Rade R. Babić

Abstract    

In memorijam 
   
SRETEN PAVLOVIĆ (1930-2005)