Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 3, July, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Nenad Stojiljković
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta
Bulevar dr Zorana Djindjića 81
18000 Niš, Srbija
Tel.: 018/226-644, lok 132
E-mail: ne-sto@eunet.yu

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

MIKROMORFOLOŠKE I HISTOHEMIJSKE KARAKTERISTIKE JETRE PACOVA TRETIRANIH GENTAMICINOM

Nenad Stojiljković 1 i Milan Stoiljković 2

Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu 1
Institut za farmakologiju Univerziteta Ilinois u Čikagu 2

Jetra je jedinstven organ ljudskog organizma zbog svoje lokalizacije i funkcija koje omogućavaju normalnu homeostazu. Delovanje različitih hepatotoksičnih supstanci dovode do mikromorfoloških, ultrastrukturnih, funkcionalnih promena i poremećaja jetre. Neka ispitivanja toksičnosti gentamicina pokazala su i njegov hepatotoksični efekat, na šta ukazuje prolazno funkcionalno oštećenje jetre.
Ispitivane su mikromorfološke i histohemijske promene u jetri pacova tretiranih gentamicinom.
Eksperiment je obuhvatio 20 laboratorijskih pacova koji su podeljeni na eksperimentalnu (10 pacova) i kontrolnu grupu (10 pacova). Eksperimentalna grupa je tretirana gentamicinom (100 mg/kg/TM/24 h) u toku 8 dana, a kontrolna fiziološkim rastvorom (1 ml/kg/TM/24 h).
U eksperimentalnoj grupi životinja tretiranih gentamicinom, nađene su lakše de-generativne promene tipa vakuoalizacije jedara i granularne, kao i vakuolarne parenhimatozne degeneracije ("mutno bubrenje") prisutne u periportnoj i intermedijalnoj zoni lobulusa. Hepatociti u perivenularnoj zoni bili su bez patohistoloških promena. Prisutan je akutni venski zastoj tipa dilatacije centralne venule i kapilara. Granična  ploča koju čine periportno lokalizovani hepatociti je hiperaktivna i manifestuje se velikim hiperhromnim jedrima. Sadržaj glikogena je smanjen u hepatocitima sa vakuolarnom degeneracijom. U perivenularnoj zoni glikogen je bio prisutan u normalnoj količini.

Kod kontrolne grupe životinja tretiranih fiziološkim rastvorom
, bila je prisutna jasna lobularna građa jetre. Svi hepatociti su poligonalnog oblika, ružičaste citoplazme i centralno ili paracentralno lokalizovanog jedra. Razlika u građi perivenularne, intermedijarne i periportne zone nije bila uočljiva. Hepatociti su sa trabekularnim rasporedom i sa sinusoidalnim kapilarima između njih. Glikogen je kod kontrolne grupe životinja bio deponovan u čitavoj citoplazmi, u većoj količini, u vidu  purpurno crvenih granula. Distribucija glikogena po zonama bila je uniformna.
Rezultati našeg eksperimentalnog istraživanja pokazuju jasnu korelaciju između aplikacije gentamicina i navedenih promena. Acta Medica Medianae 2006;45(3):24-28.

Ključne reči: gentamicin, hepatociti, glikogen

Rad u celosti