Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, No 4, October, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Goran Damnjanović

Bulevar dr Zorana Đinđića bb

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018 508-834

E-mail: GORAN7328@bankerinter.net

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ZNAČAJ ODREĐIVANJA ADHEZIONIH MOLEKULA U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU

Goran Damnjanović*, Ružica Janković **, Zoran Damnjanović ***, Dragan Jovović*, Biljana Jovović#, Nevena Lečić#, Marija Jelić#, Boris Đinjđić##, Dušan Sokolović### i Dimitrios Koutsonanos&

 

Interno odeljenje Vojne bolnice u Nišu*

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu**

Sanofi Aventis u Beogradu***

Kliničko biohemijska laboratorija Vojne bolnice u Nišu#

Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu##

Institut za biohemiju Medicinskog fakulteta u Nišu###

Bolnica u Solunu&

 Adhezioni molekuli igraju važnu ulogu u razvoju i progresiji koronarne ateroskleroze. U ovom istraživanju ispitivana je solubilna forma vaskularnog ćelijskog adhezionog molekula-1 i intraćelijskog adhezionog molekula-1 kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom i komparirana kod bolesnika sa stabilnom anginom pectoris i bolesnicima bez koronarne bolesti. Venski uzorak plazme je uzet od 15 bolesnika sa akunim infarktom miokarda (AMI), 15 sa nestabilnom anginom pectoris (NAP), 15 sa stabilnom anginom pectoris (SAP) i 15 ispitanika bez dokumentovane koronarne bolesti. Nivo VCAM-1 je signifikantno viši kod bolesnika sa AMI (799.826.3 ng/ml) u odnosu na one sa nestabilnomm anginom pectoris (644.226.7 ng/ml), stabilnom anginom pectoris (52632.5 ng/ml) i kontrole (27026.8 ng/ml). Kod bolesnika sa NAP, VCAM-1 je signifikantno povišen u odnosu na SAP i kontrolu. Nivo VACM-1 je takođe viši u grupi sa SAP u odnosu na kontrolnu grupu. Serumski nivo ICAM-1 je sličan kod bolesnika sa AMI (424.115.2 ng/ml), NAP (40312.3 ng/ml) i SAP (381.216.2 ng/ml), međutim nivo ICAM-1 je signifikantno viši u ovim grupama u poređenju sa kontrolom (244.311). Određivanje serumskog nivoa VCAM-1 je korisno za detekciju koronarne destabilizacije plaka, dok je nivo ICAM-1 koristan pokazatelj postojanja aterosklerotskih promena na krvnim sudovima srca. Acta Medica Medianae 2006;45(4):28-31.

Ključne reči: gentamicin, hepatociti, glikogen

Rad u celosti