Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, No 4, October, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Tomislav Kostić

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš

Tel: 018-531747

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

UČESTALOST VELIKIH NEŽELJENIH KORONARNIH DOGAĐAJA KOD BOLESNIKA SA AORTOKORONARNIM BY PASS- OM I PTCA U PERIODU PRAĆENJA OD 3 GODINE

Tomislav Kostić, Zoran Perišić, Miloje Tomašević, Svetlana Apostolović, Milan Pavlović, Sonja Šalinger Martinović, Vesna Topić, Vesna Atanasković, Nenad Božinović, Milan Živković i Milena Stojić

 

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu

Upoređuju se veliki neželjeni događaji kod bolesnika sa hirurškom revaskularizacijom miokarda i pomoću perkutane transluminalne koronarne angioplastike pri lečenju bolesnika sa angiografski dokazanom koronarnom bolešću, tokom praćenja od 36 meseci. Učestalost velikih neželjenih koronarnih događaja, pre svega smrtnosti, bila je veća u grupi bolesnika sa hirurškom revaskularizacijom miokarda, ali ta razlika nije bila statistički značajna. Acta medica Medianae 2006;45(4):37-40.

Ključne riječi: koronarna bolest, hirurška revaskularizacija miokarda, perkutana transluminalna koronarna angioplastika

Rad u celosti