Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 1, Januar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Dragan Lončar

Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra

34000 Kragujevac

Tel.: 064/6168999,

E-mail: dloncar@ptt.yu

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ORALNA HORMONSKA KONTRACEPCIJA - EFEKAT NA HUMANI GENOM I LIPIDNI STATUS

 

Dragan Lončar

 

 Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra u Kragujevcu

 

Mikronukleus test je metoda koja se koristi za otkrivanje hromozomskih aberacija u ćelijama koje su izložene dejstvu hemijskih mutagena. Ćelija koja je pretrpela oštećenje DNK citološki odgovara pojavom  ekstranuklearnih telašca u citoplazmi, koja predstavljaju hromozomske fragmente, cele hromozome ili grupe hromozoma. Ove citoplazmatične mase izgledaju kao mala jedra, mikronukleusi, a njihova veličina varira u zavisnosti od veličine fragmenta hromozoma ili  broja hromozoma koji se nalazi u citoplazmi.

Cilj rada bio je ispitivanje uticaja monofaznih, kombinovanih, niskodoznih kontra-ceptivnih tableta koje sadrže etinil estradiol i gestoden na frekvencu mikronukleusa u humanim limfocitima periferne krvi i na biohemijske parametre lipidnog profila.

Ispitano je 30 bolesnica starijih od 18 godina. Sve ispitanice su uključene u ispitivanje iz razloga sprečavanja nastanka neželjene trudnoće. Konsultativnim kliničkim pregledima, biohemijskim, hematološkim i dopunskim ispitivanjima isključeno je postojanje kardiovas-kularnih, endokrinoloških, neuroloških i malignih oboljenja.

Nakon završene terapije sa 20 mg etinil- estradiola i 75 mg gestodena, u trajanju od šest uzastopnih menstruacionih ciklusa, u cilju sprečavanja nastanka neželjene trudnoće, nije došlo do statistički značajne promene frekvence mikronukleusa u limfocitima periferne krvi  kod bolesnica uključenih u ispitivanje (p > 0,05).

Terapija značajno povećava vrednosti  holesterola, lipoproteina male gustine (LDL) i triglicerida u krvi ispitanica (p < 0,05).

Terapija se može primenjivati uz  redovnu  kontrolu nadležnog ginekologa u cilju sprečavanja nastanka neželjene trudnoće. Acta Medica Medianae 2007;46(1):11-16.

 

Ključne reči: gestoden, etinil estradiol, mikronukleus, genotoksičnost, lipoproteini

Rad u celosti