Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 1, Januar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
 

Nataša Milosavljević

Medicinski fakultet, bul. dr Zorana Đinđića 81, 18000, Niš

e-mail: natasa@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ZNAČAJ POZNAVANJA STRANIH JEZIKA ZA SOCIO-EKONOMSKU ADAPTACIJU STUDENTSKE POPULACIJE - KARAKTERISTIKE JEZIČKE PISMENOSTI KOD RAZLIČITIH STUDIJSKIH GRUPA NA MEDICINSKOM FAKULTETU

 Nataša Milosavljević *, Dragana Spasić **, Boris Đinđić *** i Aleksandar Višnjić ****

 

Katedra opšteobrazovnih predmeta (Engleski jezik), Medicinski fakultet, Niš*

Katedra za engleski jeziki književnost , Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica**

Institut za patofiziologiju, Medicinski fakultet, Niš***

Institut za zastitu zdravlja Niš, Medicinski fakultet Niš****

 

Razvoj ljudskog društva i čoveka kao jedinke počiva na dobroj komunikaciji i korišćenju jezičkih sposobnosti. Čitanje i pisanje predstavljaju najvažniji preduslov za uspešno učenje i intelektualnu kreativnost na svim poljima. Biti pismen ne predstavlja samo veštinu čitanja i pisanja, već osnovu za bolje razumevanje sebe, socijalnog okru-ženja i kulturološkog miljea. Imajući u vidu značaj jezičke pismenosti za socio-ekonomsku adaptaciju studenata, osnovni cilj ovog istraživanja bio je da se odredi značaj poznavanja stranih jezika za socio-ekonomsku adaptaciju studentske populacije.

Ispitivanje predstavlja prospektivnu studiju sprovedenu na populaciji studenata Medicinskog fakulteta u Nišu tokom juna 2006. godine. Ispitivanjem su obuhvaćeni stu-denti svih studijskih grupa (medicina, stomatologija, farmacija, zdravstvena nega). Ispitivanje je sprovedeno putem anonimne ankete kojom je anketirano 312 studenata. Upitnikom je analizirana socio-ekonomska adaptacija studenata, pismenost na maternjem jeziku i stepen poznavanja stranog jezika (pisanje, čitanje, slušanje, govor). U sklopu jezičke pismenosti sagledavana je i sposobnost korišćenja savremenih tehničkih dostignuća u oblasti komunikacije (internet i SMS dopisivanje mobilnom telefonijom).

Veština pisanja i govornog izražavanja je ocenjena značajno manjom ocenom od strane studenata zdravstvene nege. Slanje poštanskih pisama je relativno redak vid komunikacije i približno podjednako zastupljen kod svih grupa studenata. Studenti stomatologije znatno češće koriste savremena sredstva komunikacije u odnosu na ostale grupe. Procenat studenata koji su zadovoljni svojim socijalnim statusom je najveći u grupi medicinara i farmaceuta a najmanji u grupi studenata zdravstvene nege. Najveći procenat studenata medicine je zadovoljan svojim materijalnim položajem u društvu, nešto manji procenat zadovoljnih je u grupi studenata farmacije i stomatologije a najmanji kod studenata zdravstvene nege. Zadovoljstvo postignutim uspehom najveće je u grupi studenata zdravstvene nege, niže kod farmaceuta a najniže kod studenata medicine i stomatologije. Poznavanje stranih jezika je najbolje ocenjeno na medicin-skom, nešto slabije na stomatološkom i farmaceutskom, a najslabije na odseku zdravstvene nege. 

Socio-ekonomska adaptacija i uspešna komunikacija iziskuju dobro poznavanje ne samo maternjeg već i stranog jezika. Velika uloga nastavnika i saradnika ogleda se u potrebi stalnog usavršavanja jezičke pismenosti i unapređenja komunikacijskih veština studenata kako bi bili sposobni za postizanje boljeg akademskog uspeha, uspešne karijere i društvene adaptacije. Acta Medica Medianae 2007;46(1):5-10.

 

Ključne reči: pismenost, poznavanje stranih jezika, nastava, sposobnost komunikacije

Rad u celosti