Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 2, April, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
Dragan Lončar

Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra

34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: +381646168999

E-mail: dloncar@ptt.yu

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

KOMPARACIJA ULTRASONOGRAFSKOG PREGLEDA POSTELJICE SA PATOHISTOLOŠKOM VERIFIKACIJOM KOD FETALNIH ANOMALIJA

 

Dragan Lončar

  

Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra u Kragujevcu

Ultrasonografska dijagnostika predstavlja suverenu dijagnostičku metodu u otkrivanju poremećaja rasta i razvoja ploda.

Cilj ovog istraživnja bio je komparacija ultrasonografskog pregleda placente sa patohistološkom obradom posteljice kod trudnoća kod kojih su anomalije ploda ranije verifikovane i prekinute postupkom feticida. U periodu od 2001. do 2004, u našoj Klinici hospitalizovano je 15 takvih trudnica, sa gestacijskom starošću između 24 i 28 nedelja. Ultrasonografski pregled posteljice vršen je u toku ekspertizne sonografije neposredno pre donošenja odluke o feticidu. Opisne nalaze koji su tom prilikom saopštavani podelili smo u kliničke entitete procenjujući kontinuitet bazalne ploče, inserciju, volumen i ehostrukturu placentarne substance. Postupak feticida vršen je uobičajenim postupcima intrakar-dijalnom aplikacijom 7,4% KCl ili transabdominalnom, intraamnijalnom instilacijom 20% NaCl pod kontrolom ultrazvuka. Bolesnice kod kojih smo konstatovali anomalije ploda podelili smo u tri grupe i to: I - grupa kod kojih je dijagnostikovan hidrocefalus ploda, II - grupa bolesnica kod kojih su dijagnostikovane druge anomalije razvoja CNS-a ploda, III - grupa bolesnica kod kojih su dijagnostikovane ostale anomalije ploda.

Patohistološki pregledi placenti vršeni su u Odeljenju za patologiju i sudsku medicinu KC Kragujevac.

Ultrasonografski nalaz na posteljici kod ispitanica sa različitom anomalijom ploda nije se statistički značajno razlikovao (c-test;p=0,073). Međutim, i pored nepostojanja zna-čajne razlike, što je razumljivo, s obzirom na veličinu uzorka, zapažamo sasvim različite ultrasonografske nalaze pregledom posteljice kod bolesnica kod kojih je plod imao hidrocefalus, posmatrano u odnosu na ispitanice čiji su plodovi imali ostale anomalije CNS-a. Ultrasonografski pregled posteljice kod bolesnica čiji su plodovi imali ostale anomalije bio je sličan nalazu ispitanica kod kojih je plod imao hidrocefalus, s tim što je naj-zastupljeniji nalaz u grupi sa hidrocefalusom bila cistična degeneracija placente, a u grupi sa ostalim anomalijama hidrops placente. Između grupa ispitnica sa različitim anomalijama ploda nije uočena statistički značajna razlika u patohistološkom nalazu dobijenom pre-gledom posteljice (c-test; p=0,955).

Ultrasonografija predstavlja suverenu, neinvazivnu dijagnostičku proceduru u antena-talnoj zaštiti trudnica. U slučaju postojanja bilo kakve sumnje da se radi o neadekvatnom rastu i razvoju ploda imperativ je da se takva trudnoća što ranije, idealno do 22. nedelje gestacije, pravilno dijagnostikuje i leči. Acta Medica Medianae 2007;46(2):71-75.

 

Ključne reči: placenta, fetalne anomalije, ultrasonografija

Rad u celosti