Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 2, April, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
 

Milan Potić

Urološka klinika Kliničkog centra

Bulevar dr  Zorana Đinđića

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018/233-366

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

KORELACIJA IZMEĐU BAKTERIOLOŠKIH, LABORATORIJSKIH I KLINIČKIH PARAMETARA NOZOKOMIJALNIH INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA

Milan Potić

Urološka klinika Kliničkog centra u Nišu

Nozokomijalnim infekcijama urinarnog trakta (NIUT) smatraju se infekcije koje nastaju najmanje 48 sati po prijemu na bolničko lečenje. Mikroorganizmi koji se javljaju kao uzročnici raznovrsni su i pokazuju visok stepen rezistencije na antibiotike. Kliničke karakteristike NIUT mogu varirati od neznatnih povećanja vrednosti C-reaktivnog proteina (CRP) pa do razvoja urosepse sa letalnim ishodom. Cilj rada bio je proceniti pojavu i korelaciju između bakterioloških, laboratorijskih i kliničkih indikatora NIUT.

U periodu od 4 meseca analizirano je sedamdeset pet bolesnika Urološke klinike u Nišu. Tri uzorka urina uzimana su sa ciljem da se utvrdi NIUT i da se odredi index multipne antibiotske rezistencije (MAR). Uzorci su uzimani na prijemu, petog hospitalnog dana i petog postoperativnog dana. Uzorci krvi su uzimani u isto vreme  da bi se odredili laboratorijski parametri infekcije. Klinički parametri su evidentirani. Bakteriološke, laboratorijske i kliničke karakteristike analizirane su primenom Pearson korelacionog testa.

Najčešće izolovani uzročnik NIUT je E. Coli (28%). U 48 uzoraka urina (62%) broj bakterija je bio ispod 105 po ml urina. MAR indeks je u 61 izolatu (74,4%) pokazao vrednost iznad 0,5. Povišenu telesnu temperaturu razvilo je 42 bolenika (56%). Drhtavicu je imalo 22 (29,3%). Sepsu je dobilo 9 bolesnika (12%). CRP je bio povišen kod 66 bolesnika (88%), dok su vrednosti leukocita preko 10x109/L zabeležene kod 21 bolesnika (28%).

Najčešći uzročnici NIUT su E.Coli, Klebsiella i Pseudomonas. Kod NIUT postoji visok procenat multipne antibiotske rezistencije. CRP je najsenzitivniji rutinski parametar kod NIUT. Porastom broja klica kod bolesnika sa NIUT rastu vrednosti CRP. Serumska leukocitoza je nedovoljno senzitivan parametar za otkrivanje i praćenje NIUT.

NIUT su u više od polovine slučajeva praćene povišenom telesnom temperaturom, dok se drhtavica ne javlja tako često. Učestalost sepse kod NIUT je 12%. Acta Medica Medianae 2007;46(2):5-8.

 

Ključne reči: korelacija, nozokomijalna infekcija, laboratorijski parametri, klinički parametri

Rad u celosti