Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 2, April, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Predrag Stojanović

Medicinski fakultet

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018/326384

E-mail:pedjamicro@bankerinter.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

TERAPIJA OBOLJENJA IZAZVANIH CLOSTRIDIUM DIFFICILE

 

Predrag Stojanović*, Branislava Kocić*, Gordana Ranđelović*, Dobrila Stanković-Đorđević*, Biljana Miljković-Selimović*, Snežana Antić-Mladenović**, Kristina Stojanović*** i Tatjana Babić**

 

Medicinski fakultet u Nišu*

Institut za javno zdravlje u Nišu**

Klinički centar u Nišu***

 

Clostridium difficile je anaerobna Gram-pozitivna, sporogena vrsta prisutna u zemlji i kolonu digestivnog trakta životinja, 3% zdrave dece i odraslih ljudi. C. difficile izaziva patološka stanja u digestivnom traktu lučenjem dva egzotoksina, enterotoksina A i citotoksina B, koji prouzrokuju dijareju i kolitis. Smatra se odgovornim za niz različitih stanja i to od asimptomatske kolonizacije, dijareja različite težine do po život opasnih pseudomembranoznih kolitisa. Danas su oboljenja koja izaziva poznata kao bolesti povezane sa prisustvom C. difficile (Clostridium difficile associated disease - CDAD).

Infekcije izazvane C. difficile mogu se završiti smrću, što nalaže hitan terapijski tretman koji podrazumeva prekid antibiotske terapije koja je prethodila infekciji, primenu etiološke i probiotske terapije a kod nekih kliničkih oblika CDAD i dodatnih terapijskih sredstava.

Prekid antibiotske terapije koja je prethodila infekciji je prva mera u lečenju CDAD. Etiološki  terapijski pristup CDAD zahteva primenu efikasnih antibiotika kojima se uništava C. difficile (vankomicin, metronidazol, bacitracin itd.). Anjonske smole npr. colestipol i cholestyramin vezuju toksine C. difficile ali sa nedovoljno kliničkog efekta. Mehanizam dejstva probiotika nije u potpunosti razjašnjen. Mogući mehanizmi uključuju stimulaciju imunog sistema, kompeticiju za nutritivne supstance, inhibiciju adherencije patogena za epitel i mukoze, kao i produkciju antimikrobnih supstanci. Acta Medica Medianae 2007;46(2):31-36.

 

Ključne reči: Clostridium dificile, CDAD, terapija

Rad u celosti