Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 2, April, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
 

Snezana Ćirić-Zdravković

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra

18000 Niš, Srbija

E-mail: sczdravkovic@gmail

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

KORELACIJA TEŽINE ELEKTROKARDIOGRAFSKIH PROMENA I TROPONINSKOG STATUSA U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU

Snežana Ćirić-Zdravković, Svetlana Petrović- Nagorni, Goran Koraćević, Miomir Ranđelović i Lazar Todorović

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu
 

Nivo troponina i promena elektrokardiograma su dva ugaona kamena za dijagnozu akutnog koronarnog sindroma (AKS).

Cilj rada bio je ispitivanje korelacije elektrokardiografskih (EKG) promena i troponinskog statusa u AKS.

Ispitivanu populaciju je činilo 333 bolesnika koji su primljeni u Koronarnu jedinicu sa prijemnom dijagnozom AKS. Od posebnog interesa bio je miokardni infarkt bez ST- segment elevacije (NSTEMI) koja je obuhvatala 50% bolesnika.

Praćene su promene u elektrokardiogamu: postojanje i dubina ST-segment depersije na prijemu, tokom lečenja i otpustu, promene na T talasu i formiranje novog Q zubca. Prednost je rana pojava elektokardiogramskih promena pre javljanja troponina. Vršeno je ispitivanje troponina (T i I)  u pogledu pozitivnih ili negativnih vrednosti kao i vrha koncentracije. Prednost ove metode je bila senzitivnost i specifičnot.

ST-segment depresija 1 i 2 mm nađena je kod 21% bolesnika, 3-4 mm u 10% i ≥5 mm u 2,63%. Troponin je bio pozitivan kod 40% bolesnika. Kod 65 bolesnika (34%) nije bilo elektrokardiogramskih promena ali su imali pozitivan troponin.

Dokazana je visoka senzitivnost i specifičnot troponina za dijagnozu AKS kao i dobra korelacija sa dubinom ST-segment depresije. Ovo je naročito važno pri postavljanju dijagnoze NSTEMI i stratifikaciji rizika. Nivo troponina u kombinaciji sa dubinom ST-segment depresije identifikuje mnogo ozbiljniju koronarnu bolest i mnogo efikasniju ranu invazivnu strategiju. Acta Medica Medianae 2007;46(2):9-15.

 

Klučne reči: akutni koronari sindrom, NSTEMI, troponin T, troponin I, EKG promene

Rad u celosti