Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 2, April, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
 

Vladimir Živković

Katedra za anatomiju  Medicinskog fakulteta  

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

Tel:.018/53-70-53

E-mail: zvladimirni@sbb.co.yu;

 vladimir@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

LIMFNO TKIVO APENDIKSA U PRENATALNOM I ADULTNOM

Vladimir Živković 1, Predrag Mandić 2, Dane Krtinić 1, Jelena Milošević 1 i Dejan Zdravković 1

Katedra za anatomiju  Medicinskog fakulteta  u Nišu1

Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici2


 

Istraživanja su obavljena na prenatalnom materijalu (od 18. do 32. nedelje) i na adultnom materijalu (20. do 25. g., 45. do 50.g. i 65. do 70.g.) kod čoveka. Tkivni preseci su histološki obrađeni, bojeni HE metodom, a morfometrijska analiza sprovedena je testnim sistemom M42. Na fetalnom materijalu određivan je broj limfocita na jedinici površine (mm2) u podsluzokoži apendiksa. Na adultnom materijalu određivana je prosečna area zida i prosečna area limfnih folikula u zidu apendiksa, a iz ova dva parametra izračunavan procentualni udeo limfnih folikula u zidu. Histološkim pregledom na našim tkivnim uzorcima nije utvrđeno da se formiraju limfni folikuli, ali se visoko statistički značajno povećava broj limfocita u podsluzokoži. Na adultnom materijalu se procentualni udeo limfnog tkiva koje formira folikule sa starenjem smanjeno, ali ne i statistički značajno. Acta Medica Medianae 2007;46(2):16-20.

 

Ključne reči: apendiks, limfno tkivo, morfometrija

Rad u celosti