Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Maja Damnjanović

Mihajla Obrenovića 67

18000 Niš, Srbija

E-mail: drmajad@gmail.com

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

UTICAJ KONSTELATIVNIH FAKTORA PORODILJE NA POJAVU I KARAKTERISTIKE POSTPARTALNE DEPRESIJE

 

Maja Damnjanović i Miodrag Stanković

 

Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja i neuropsihijatriju razvojnog doba Kliničkog centra u Nišu

 

Postpartalna depresija predstavlja značajan javnozdravstveni problem, a učestalost javljanja iznosi 10-15% žena koje su rodile. Još uvek ne postoje ujednačeni stavovi u pogledu definicije i klasifikacije ovog poremećaja kao zasebnog entiteta.

Cil ovog rada bio je da se ispita uticaj konstelativnih faktora porodilje na pojavu postpartalne depresije i određivanje povezanosti pojedinih faktora sa težinom depresije izračunate Edinburškom skalom postnatalne depresivnosti (EPDS).

Istraživanje predstavlja prospektivnu studiju koja je obuhvatila 46 ispitanica iz Niša i okoline, koje su se porodile u Ginekološko akušerskoj klinici Kliničkog centra u Nišu. Studija je sprovedena u periodu jun 2006 - jun 2007. godine.

Rezultati ukazuju da konstelativni faktori porodilje nemaju uticaja na pojavu i karakteristike postpartalne depresije. Acta Medica Medianae 2007;46(4):44-47.

 

Ključne reči: postpartalna depresija, konstelativni faktori, karakteristike porodilje

Rad u celosti