Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Aleksandra Catić- Djordjević

Farmakokinetika, Odsek za farmaciju Medicinskog fakulteta

Zorana Djindjića 85

18000 Niš, Srbija

Tel.: +381-18-570-029

E-mail:aleksandra@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Pregledni rad

 

KLINIČKI ZNAČAJNE FARMAKOKINETIČKE INTERAKCIJE ANTIEPILEPTIKA

 

Radmila Veličković- Radovanović 1, Aleksandra Catić- Djordjević 1, Milena Dimić 2

 

 

Medicinski fakultet  u Nišu1

Zavod za mentalno zdravlje Kliničkog centra u Nišu2

 

Antiepileptici (AE) pokazuju klinički značajne interakcije medjusobno i sa drugim lekovima zbog specifičnog farmakokinetičkog profila i relativno male terapijske širine. Klinički najznačajnije interakcije AE se dešavaju tokom njihovog metabolizma i distribucije. U kombinovanoj antiepileptičkoj terapiji od važnosti je poznavanje redosleda primene AE zbog njihovog uticaja na enzime jetre i afiniteta vezivanja za proteine plazme. Veći poten-cijal interakcije imaju AE sa kraćim poluvremenom eliminacije, zbog čega se preporučuje njihov terapijski monitoring. Populaciona farmakokinetička analiza može pružiti značajne podatke vezane za interakcije AE sa drugim lekovima. Poseban rizik za nastanak interakcija ima vulnerabilna, pedijatrijska populacija i bolesnici sa oštećenjem funkcije jetre i bubrega. Acta Medica Medianae 2007;46(4):55-60.

 

Ključne reči: farmakokinetičke interakcije, antiepileptici, interakcijski potencijal, klinički značaj

Rad u celosti