|Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, December, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

 

 


Contakt: Sofija Stojiljković
Institut za patofiziologiju Medicinskog fakulteta
Bulevar dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš, Srbija

ULOGA AKVAPORINA U POREMEĆAJIMA BILANSA VODE
 

Sofija Stojiljković 1, Milan Stoiljković 2, Vladmila Bojanić 1, Nenad Stojiljković 3 i Sonja Radenković 1
 

Institut za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu 1
Institut za farmakologiju sa toksikologijom Medicinskog
fakulteta u Nišu 2
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu 3

 

Otkrićem akvaporina rešena je već dugo prisutna biofizička dilema o transportu vode kroz biološke membrane i omogućen uvid u molekularne osnove fiziologije bilansa vode i patofiziologije bolesti sa poremećajem bilansa vode. Akvaporini predstavljaju familiju membranskih proteina koji omogućavaju brz, visoko specifičan transport molekula vode i tako regulišu volumen i osmotski pritisak u ćelijama. Do sada je identifikovano najmanje deset subtipova akvaporina, a nekoliko bolesti je povezano sa oštećenjem njihove funkcije. Najpoznatije bolesti udružene sa poremećajima ekspresije i signalnih puteva akvaporina su stečeni i hereditarni insipidni diabetes, akutna i hronična bubrežna insuficijencija i druge bolesti sa defektom koncentrisanja urina, kao i stanja udružena sa retencijom vode kakva je hronična srčana insuficijencija i sindrom poremećene sekrecije antidiuretičkog hormona. U radu se osvetljava uloga akvaporina u regulaciji bilansa vode, njihova specifična lokalizacija kao i patofiziologija bolesti sa poremećajem bilansa vode. Acta Medica Medianae 2007;46(4):66-73.


Ključne reči: akvaporini, lokalizacija, fiziološka uloga, poremećaji bilansa vode