Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Sofija Stojiljković

Institut za patofiziologiju Medicinskog fakulteta

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Pregledni rad

 

ULOGA AKVAPORINA U POREMEĆAJIMA BILANSA VODE

 

Sofija Stojiljković 1, Milan Stoiljković 2, Vladmila Bojanić 1, Nenad Stojiljković 3 i Sonja Radenković 1

 

 

Institut za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu 1

Institut za farmakologiju sa toksikologijom Medicinskog fakulteta u Nišu 2

Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu 3

 

Otkrićem akvaporina rešena je već dugo prisutna biofizička dilema o transportu vode kroz biološke membrane i omogućen uvid u molekularne osnove fiziologije bilansa vode i patofiziologije bolesti sa poremećajem bilansa vode. Akvaporini predstavljaju familiju membranskih proteina koji omogućavaju brz, visoko specifičan transport molekula vode i tako regulišu volumen i osmotski pritisak u ćelijama. Do sada je identifikovano najmanje deset subtipova akvaporina, a nekoliko bolesti je povezano sa oštećenjem njihove funkcije. Najpoznatije bolesti udružene sa poremećajima ekspresije i signalnih puteva akvaporina su stečeni i hereditarni insipidni diabetes, akutna i hronična bubrežna insuficijencija i druge bolesti sa defektom koncentrisanja urina, kao i stanja udružena sa retencijom vode kakva je hronična srčana insuficijencija i sindrom poremećene sekrecije antidiuretičkog hormona. U radu se osvetljava uloga akvaporina u regulaciji bilansa vode, njihova specifična lokalizacija kao i patofiziologija bolesti sa poremećajem bilansa vode. Acta Medica Medianae 2007;46(4):66-73.

 

Ključne reči: akvaporini, lokalizacija, fiziološka uloga, poremećaji bilansa vode

Rad u celosti