Originalni naučni radovi


 

Original scientific articles


ZNAČAJ DOBRE GLIKOREGULACIJE U PREVENCIJI ATEROSKLEROZE KOD DECE I ADOLESCENATA OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA TIP 1

Sandra Stanković, Saša Živić, Milica Pešić, Tatjana Cvetković, Dragan Pančić i Miodrag Stanković
Sažetak    Rad u celosti


 

IMPORTANCE OF GOOD GLYCOREGULATION IN PREVENTION OF ATHEROSCLEROSIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIABETS MELLITUS TYPE 1
Sandra Stanković, Saša Živić, Milica Pešić, Tatjana Cvetković, Dragan Pančić and Miodrag Stanković
 
Abstract     Full text


ZASTUPLJENOST METICILIN REZISTENTNIH STAFILOKOKA IZOLOVANIH IZ BOLESNIČKOG MATERIJALA
Jovan Orlović, Marina Dinić i Branislava Kocić

Sažetak    Rad u celosti


  DISTRIBUTION of  methicillin- resistant Staphylococci isolated  from patient material
Jovan Orlović, Marina Dinić and Branislava Kocić
Abstract     Full text

ANTROPOMETRIJSKI PARAMETRI KAO POKAZATELJI AKCELERACIJE RASTA I PREDIKTORI GOJAZNOSTI PREADOLESCENATA
Snežana Gligorijević

Sažetak    Rad u celosti


 

ANTROPOMETRIC PARAMETERS LIKE INDICATORS GROWTH ACCELERATION AND OBESITY PREDICTORS IN PREADOLESCENTS

Snežana Gligorijević
Abstract     Full text


POVEZANOST GOJAZNOSTI SA KVALITETOM GLIKOREGULACIJE KOD POSTMENOPAUZALNIH ŽENA SA DIJABETESOM TIPA 2
Vojislav Ćirić i Boris Đinđić

Sažetak    Rad u celosti


 

RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND QUALITY OF GLYCEMIC CONTROL IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH TYPE 2 DIABETES
Vojislav Ćirić and Boris Đinđić
Abstract     Full text


Intermitentna antiaritmijska terapija atrioventrikularnih nodalnih recipročnih tahikardija kod dece

Ljiljana Bjelaković, Danka Sokolović, Miodrag Stojanović, Bojko Bjelaković, Ljiljana Pejčić, Boris Đinđić

Sažetak    Rad u celosti


 

Intermittent antiarrhythmic therapy of atrioventricular nodal reentry tachycardia in children
Ljiljana Bjelaković,
Danka Sokolović, Miodrag Stojanović, Bojko Bjelaković, Ljiljana Pejčić and Boris Đinđić
Abstract     Full text


FOTODINAMSKA TERAPIJA U LEČENJU NEMELANOMSKIH KARCINOMA KOŽE
Milena Stojiljković, Vladimir Stojiljković i Nebojša Krstić
Sažetak    Rad u celosti
  PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE MANAGEMENT OF NONMELANOMA SKIN CANCERS
Milena Stojiljković, Vladimir Stojiljković and Nebojša Krstić

Abstract     Full text

UTICAJ MENOPAUZALNOG STATUSA NA UČESTALOST I PATOHISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE HIPERPLAZIJE I KARCINOMA ENDOMETRIJUMA KOD BOLESNICA SA NENORMALNIM UTERUSNIM
Jelena Milošević, Biljana Đorđević i Marija Tasić

Sažetak    Rad u celosti


  INFLUENCE OF THE MENOPAUSAL STATUS TO THE FREQUENCY AND PATHOHISTOLOGICAL FEATURES OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA AND CARCINOMA IN PATIENTS WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING
Jelena Milošević, Biljana Đorđević and Marija Tasić

Abstract     Full text

ZNAČAJ SERUMSKIH VREDNOSTI REAKTANATA AKUTNE FAZE ZAPALJENJA U RANOM OTKRIVANJU, PRAĆENJU I INICIJALNOJ PROGNOZI TOKA BAKTERIJSKIH INFEKCIJA DONJEG RESPIRATORNOG TRAKTA KOD BOLESNIKA SA ALKOHOLNOM CIROZOM JETRE

Violeta Dinić - Radović , Aleksandar Nagorni i Lidija Ristić

Sažetak    Rad u celosti


  Importance of acute phase inflammation serum level markers FOR  early detection, folow-up and initial prognosis of bacterial low respiratory tract infections in patients with alcohol liver cirrhosis
Violeta Dinić - Radović , Aleksandar Nagorni and Lidija Ristić

Abstract     Full text

ANAMNESTIČKO - POPULACIONE KARAKTERISTIKE KARLIČNIH POROĐAJA U ŠUMADIJSKOM OKRUGU

Momčilo Đorđević, Gordana Đorđević, Božidar Jovanović i Jovan Jovanović
Sažetak    Rad u celosti


  ANAMNESTIC AND POPULATIONAL CHARACTERISTICS OF THE BREECH DELIVERIES IN  ŠUMADIJA REGION 
Momčilo Đorđević, Gordana Đorđević, Božidar Jovanović and Jovan Jovanović

Abstract    

ANKSIOZNOST I DEPRESIVNOST KOD BOLESNICA SA KARCINOMOM GRLIĆA MATERICE PRE OPERATIVNOG LEČENJA
Irena Conić, Zorica Stanojević, Ivana Dedović i Goran Lilić
Sažetak     Rad u celosti


 

ANXIETY AND DEPRESSION WITHIN THE PATIENTS WHO SUFFER FROM UTERINE CERVIX CANCER BEFORE SURGERY
Irena Conić, Zorica Stanojević, Ivana Dedović and Goran Lilić

Abstract     Full text


Pgledni radovi


 

Revew articles


ANALIZA PLAZMIDSKOG PROFILA SALMONELLAE ENTERICA SEROTIP ENTERITIDIS
Biljana Miljković-Selimović, Tatjana Babić, Branislava Kocić, Predrag Stojanović, Ljiljana Ristić i Marina Dinić

Sažetak    Rad u celusti


  PLASMID PROFILE ANALYSIS OF SALMONELLA ENTERICA SEROTYPE ENTERITIDIS
Biljana Miljković-Selimović, Tatjana Babić, Branislava Kocić, Predrag Stojanović, Ljiljana Ristić and Marina Dinić
Abstract     Full text
Prenatalna dijagnostika
Dragan Lončar i Slavica Lončar
Sažetak     Rad u celusti
  Prenathal Diagnostic
Dragan Loncar and Slavica Loncar
Abstract     Full text