Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Ilić Dejan

Sanofi Aventis d.o.o. Beograd

E-mail:dejan.ilic@sanofi-aventis.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

POVEZANOST INFLAMATORNIH I LIPIDNIH POKAZATELJA U ODNOSU NA POL BOLESNIKA OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA TIP 2

 

Dejan Ilić 1, Milica Pešić2, Todorka Savić 3, Nataša Stanković 3 i Boris Đinđić 3 

 

SanofiAventis, Beograd1

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra u Nišu2

Medicinski fakultet u Nišu3

 

 

Dijabetes melitus tip 2 (DM tip 2) predstavlja jedan od najčešćih zdravstvenih problema širom sveta. Bolesnici oboleli od DM tip 2 imaju povišen rizik za nastanak i razvoj širokog spektra aterosklerotskih komplikacija, u čijoj osnovi stoje inflamacija i lipidni poremećaji. Povećanje relativnog rizika za nastanak koronarne bolesti veće je kod žena nego muškaraca obolelih od dijabetesa.

Cilj ove studije bio ja da se utvrdi povezanost i karakteristike inflamatornih i lipidnih poremećaja u odnosu na pol bolesnika obolelih od DM tip 2.

Studijom je obuhvaćeno 35 bolesnika obolelih od DM tip 2 sa stabilnom anginom pektoris. Pored uzimanja anamnestičkih podataka i kliničkog pregleda (merenje arterijske tenzije, telesne težine i visine, preračunavanje indeksa mase tela), kod svih bolesnika određivani su inflamatorni (sedimentacija u I i II satu, C reaktivni protein-CRP, koncen-tracija fibrinogena i broj leukocita) i lipidni pokazatelji (koncentracija ukupnog, LDH i HDL holesterola i triglicerida).

Vrednosti ukupnog holesterola i triglicerida su veće kod žena obolelih od dijabetes melitusa tip 2 u odnosu na muškarce (p<0,05), bez razlike u vrednostima HDL i LDL holesterola između polova. Svi ispitivani inflamatorni pokazatelji (SE I, SE II, CRP, fibrinogen, leukociti) bili su značajno veći kod žena sa dijabetes melitusom i KB u odnosu na muškarce (p<0,05). Kod muškaraca postoji jaka pozitivna povezanost između vrednosti SE I i SE II i ukupnog, LDL (p<0,05) i HDL holesterola (p<0,01). Vrednosti CRP jedino su značajno povezane sa koncentracijom triglicerida (p<0,05). Broj leukocita je povezan sa rastom triglicerida (p<0,05) i padom HDL holesterola (p<0,01). Kod žena postoji samo jaka pozitivna povezanost SE II (p<0,01) i CRP (p<0,05) sa vrednostima serumske koncentracije triglicerida.

Kod žena obolelih od dijabetes melitusa tip 2 sa klinički manifestom koronarnom aterosklerozom po tipu stabilne angine pektoris postoji veći rizik za razvoj naknadnih koronarnih dođaja i kardiovaskularnih komplikacija uslovljen težim lipidnim i inflamatornim poremećajima. Acta Medica Medianae 2008;47(3):39-43.

 

Ključne reči: diabetes melitus, inflamacija, lipidni poremećaji, dislipidemija

Rad u celosti