Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Milorad Paunović

Klinika za hirurgiju Kliničkog centra Srbije

11000 Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

 

Prediktori postoperativnih komplikacija u gastrointestinalnoj hirurgiji

 

Milorad Paunović 

 

Klinika za hirurgiju Kliničkog centra Srbije

 

 

Postoperativne infekcije i dehiscencija rane su prepoznatljive postoperativne kompli-kacije sa visokim morbiditetom i mortalitetom. Cilj ove studije bio je da se identifikuju i procene prediktori komplikacija: infekcija i dehiscencija rane.

Studija je sprovedena od januara 2007. do aprila 2008. godine na Klinici za hirurgiju Kliničkog centra u Nišu, gde je u navedenom vremenskom periodu operisano 525 bolesnika. Еlektivno je izvedeno 338 ili 64,38% zahvata, dok su 187 ili 35,61% bile hitne hirurške intervencije.

Analiza faktora rizika u slučaju elektivnih operacija pokazala je da su pušenje, komorbiditet, gubitak krvi, kao i tip operacije nezavisni prediktori. Multivarijantna analiza dokazala je vezu između pušenja i komplikacija, tačnije da je pušenje povezano sa infekcijom i dehiscencijom rane. U slučaju hitnih intervencija kao nezavisni prediktori dobijeni su muški pol, peritonitis i višestruke operacije. Postoperativni gubitak krvi je u svim slučajevima dokazan kao veoma visok faktor rizika.

Osobe sa većim brojem faktora rizika su predisponirane za razvoj postoperativnh komplikacija, tako da je važno identifikovati ih na samom početku i sa takvim pacijentima pažljivo postupati. Ova i slične studije mogu da preporuče najadekvatnije operativne tehnike kojima bi se komplikacije u potpunosti eliminisale. Acta Medica Medianae 2008;47(3):15-20.

 

Ključne reči: dehiscencija, infekcija, faktori rizika

 

Rad u celosti