Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Radmila Stamenković

Služba za hitnu medicinsku pomoć

16000 Leskovac, Srbija

E-mail: rada.st.hp@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

 

Veličina leve pretkomore kod bolesnika sa paroksizmalnom atrijalnom fibrilacijom i arterijskom hipertenzijom

 

Radmila Stamenković1 i Milan Pavlović2

 

 

 

Služba za hitnu medicinsku pomoć u Leskovcu1

Klinika za kardiologiju Kliničkog centra u Nišu2

 

 

Atrijalna fibrilacija je česta supraventrikularna aritmija udružena sa arterijskom hipertenzijom. Mehanizmi kojim arterijska hipertenzija dovodi do nastanaka atrijalne fibrilacije su različiti i uključuju hipertrofiju leve komore, ishemiju miokarda, pogoršanu funkciju leve komore i uvećanje leve pretkomore.

Cilj rada bio je utvrđivanje veličine leve pretkomore kod bolesnika sa paroksizmalnom atrijalnom fibrilacijom i arterijskom hipertenzijom.

Istraživanjem je obuhvaćena populacija od 117 ispitanika sa paroksizmalnom atrijalnom fibrilacijom. Arterijsku hipertenziju imalo je 87 ispitanika, a 30 ispitanika činila je grupa bez arterijske hipertenzije i bez drugih poremećaja i bolesti (LONE).

Ispitanici sa arterijskom hipertenzijom su podeljeni u tri grupe: ispitanici sa arterijskom hipertenzijom, bez hipertrofije leve komore i bez ishemije; ispitanici sa arterijskom hipertenzijom, hipertrofijom leve komore, bez ishemije; ispitanici sa arterijskom hipertenzijom i pridruženom ishemijskom bolešću srca. Ispitanici bez arterijske hipertenzije i bez drugih poremećaja i bolesti (LONE) predstavljaju četvrtu grupu.

Veličina leve pretkomore određivana je ehokardiografski. Najveća prosečna vrednost veličine leve pretkomore dobijena je kod ispitanika sa arterijskom hipertenzijom i pridruženom ishemijskom bolešću srca 43,39 mm, potom kod ispitanika sa arterijskom hipertenzijom, hipertrofijom leve komore i bez ishemije 39,85 mm. Prosečna vrednost veličine leve pretkomore kod ispitanika sa arterijskom hipertenzijom, bez hipertrofije leve komore i bez ishemije bila je 37,24 mm, dok su najmanju prosečnu vrednost veličine leve pretkomore imali ispitanici bez arterijske hipertenzije (LONE) 34,61 mm.

Uvećanu levu pretkomoru imalo je 80,95% ispitanika sa arterijskom hipertenzijom i pridruženom ishemijskom bolešću srca, a 45,45% ispitanika sa arterijskom hipertenzijom, hipertrofijom leve komore i bez ishemije. Ispitanici bez arterijske hipertenzije (LONE) nisu imali uvećanu levu pretkomoru.

Zaključak je da veličina leve pretkomore kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom u prisustvu hipertrofije leve komore, a posebno pridružene ishemijske bolesti srca predstavlja značajan preduslov za nastanak paroksizmalne atrijalne fibrilacije. Najveći procenat ispitanika sa uvećanom levom pretkomorom u grupi sa arterijskom hipertenzijom i pridruženom ishemijskom bolešću srca, dokazuje da je ishemijska bolest srca najčešći aritmogeni faktor. Hipertrofija leve komore je odmah iza nje. Acta Medica Medianae 2008;47(3):9 -14.

 

Ključne reči: arterijska hipertenzija, hipertrofija leve komore, uvećanje leve pretkomore, ishemija miokarda, paroksizmalna atrijalna fibrilacija

 

Rad u celosti