Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Tatjana Rađenović Petković,

Vizantijski bulevar 36/26,

18000 Niš, Srbija

E-mail: tatjanarp@bankerinter.net

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Prikaz bolesnika

 

 

Wegener-ova granulomatoza - prikaz slučaja i pregled literature

 

Tatjana Rađenović - Petković,  Milan Radović, Tatjana Pejčić, Milan Rančić, Desa Nastasijević - Borovac i Ivanka Đorđević

 

Klinika za plućne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Wegener-ova granulomatoza je multisistemska bolest nepoznatog uzroka, u čijoj osnovi je nekrotizujuća granulomatozna inflamacija sluzokože gornjeg i donjeg respiratornog trakta, nekrotizujući fokalni vaskulitis malih krvnih sudova različitih organa i fokalni nekrotizujući glomerulonefritis (tzv. Wegener-ova trijada). Plućne promene su neretko uzrok prvih manifestacija bolesti, a klinički tok je u zavisnosti od odgovora na imunosupresivnu terapiju nepredvidiv, neretko sa lošom prognozom. Radiološki se prezentuju promene na plućima u vidu nodularnih, migrirajućih infiltrata, mada su opisani i slučajevi pneumoničnih konsolidacija izgleda mlečnog stakla, pleuralnih izliva i hilarne limadenopatije.

Patomorfološki, radi se o vaskulitisu krvnih sudova arterija, vena i kapilara, što dovodi do ishemije, infarkcija i perivaskularnih infiltrata, koji se radiološki prezentuju kao nodularne senke. Radom se prikazuje 62-godišnja bolesnica sa bilateralnim variksima i devijacijom nosnog septuma, umerenom azotemijom i purpuroidnim promenama po koži potkolenica, sa bilateralnim migrirajućim nodularnim infiltratima u plućima, koje su prvobitno shvaćene kao specifične, a nakon nezadovoljavajućeg početnog efekta na antituberkulotike. U dopunskom dijagnostičkom postupku verifikovano je oboljenje Morbus Wegener.

Iako predstavljaju dopunsku dijagnostičku metodu, ANCA antitela predstavljaju značajnu pomoćnu metodu u dijagnostikovanju Wegener-ove granulomatoze u odsustvu pozitivnog patohistološkog nalaza. Acta Medica Medianae 2008;47(3):78-81.

 

Ključne reči: Wegener-ova granulomatoza, pluća, ANCA

Rad u celosti