Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Velimir Kostić

Klinika za infektivne bolesti

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018/234-788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

 

HRONIČNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA UDRUŽENA SA VIRUSIMA HEPATITISA B I C KAO TERAPIJSKI PROBLEM

 

Velimir Kostić1, Marina Đorđević1, Lidija Popović1, Emina Kostić2, Jovana Đorđević i Karolina Paunović2

 

 

Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra u Nišu1

Institut za nefrologiju i hemodijalizu2

 

 

Prisustvo infekcije izazvane virusima B i C, pojedinačno ili udruženo, u značajnoj meri komplikuje evoluciju hronične bubrežne insuficijencije. Cilj našeg ispitivanja bio je određivanje prisustva markera hepatotropnih virusa, kliničkih i laboratorijskih karakteristika hroničnog hepatitisa B i C, kao i terapijskih mogućnosti kod ispitivanih bolesnika.

Ispitivanjem je obuhvaćeno 136 bolesnika sa programa hronične hemodijalize. Na osnovu prisustva virusnih markera svi bolesnici su podeljeni u tri grupe: I sa HBV, II sa HCV i III grupa sa udruženom infekcijom prethodna dva virusa. Na osnovu kliničkog toka ispitanici su podeljeni na bolesnike sa akutnim i hroničnim oblikom bolesti, pri čemu je klinički tok hronične bolesti asimptomatski. Laboratorijske analize nisu u jasnoj koleraciji sa tokom bolesti, naročito kod hronične  bolesti. Ovakav nalaz dozvoljava da zaključimo da su bolesnici u značajnom broju inficirani virusima B i C, da laboratorijske analize hroničnih bolesnika nisu uvek u korelaciji sa evolucijom bolesti i da je klinički tok bolesti uglavnom blag. Uvođenjem antivirusne terapije nudi se jasnija perspektiva ovoj kategoriji bolesnika. Acta Medica Medianae 2008;47(3):5-8.

 

Ključne reči: Hepatitis viralis B, Hepatitis viralis C, hronična bubrežna insuficijencija, hronična hemodijaliza

Rad u celosti