Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Zoran Damnjanović

Sanofi Aventis

11000 Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

 

PRAĆENJE BIOHEMIJSKIH PARAMETARA HOLESTAZE I INTENZITETA OKSIDATIVNOG STRESA KOD BOLESNIKA SA HOLEDOHOLITIJAZOM

 

Zoran Damnjanović1, Aleksandar Nagorni2, Gordana Kocic3, Zoran Blagojević 4, Đorđe Mančić5 i Ivana Damnjanović3

 

Sanofi Aventis u Beogradu, Srbija1

Klinika za gastroenterologiju Kliničkog centra u Nišu2

Medicinski fakultet u Nišu3

Interno odeljenje, Vojna bolnica u Nišu4

Odeljenje za hirurške bolesti, Vojna bolnica u Nišu5

 

 

Ekstrahepatična holestaza je posledica mehaničke prepreke u oticanju žuči kroz ductus hepaticus, choledochus ili papilu Vateri, što dovodi do pojave manifestnog ikterusa. Najčešće je izazvana holedoholitijazom. Pračena je oštećenjem hepatocita zbog nagomilavanja hidrofobnih žučnih soli i nekonjugovanog bilirubina.

Za ciljeve ovog rada postavljeno je sagledavanje oštećenja ćelija jetre, analiziranje poremećaja hepatobilijarne funkcije i određivanje intenziteta i karakteristika oksidativnog stresa kod bolesnika sa opstruktivnom žuticom, izazvanom holedoholitijazom.

U ispitivanje je bilo uključeno 60 ispitanika podeljenih u dve grupe. Prva je kontrolna grupa (30 zdravih ispitanika), a drugu čini 30 bolesnika sa intraluminalnom ekstrahepatičnom opstrukcijom izazvanom holedoholitijazom. Od biohemijskih parametara holestaze određivani su AST, ALT, GGT i AF, nivoi ukupnog, direktnog i indirektnog bilirubina i koncentracija albumina.

Došlo je do značajnog porasta aktivnosti enzima AST, ALT, GGT i AF u plazmi holestaznih bolesnika, u odnosu na kontrolu (p<0,001). Nivoi ukupnog, direktnog i indirektnog bilirubina u plazmi bolesnika sa holestazom su povišeni (p<0,001) u odnosu na kontrolu. Nivo albumina u plazmi kod bolesnika sa holestazom je značajno snižen u odnosu na kontrolu (p<0,05). Intenzitet oksidativnog stresa, meren kroz nivo lipidne peroksidacije (MDA) i količine oksidativno modifikovanih proteina (karbonilne grupe), značajno je veći kod bolesnika sa ekstrahepatičnom holestazom u poređenju sa kontrolnom grupom ispitanika (p<0,001).

Kod bolesnika sa ekstrahepatičnom holestazom izazvanom holedoholitijazom primećeno je višestruko povišenje aktivnosti markera holestaze (ALT, AST, AF i GGT) i pad koncentracije albumina, pri čemu se javlja hiperbilirubinemija mešovitog tipa. Ujedno, javlja se povećan intenzitet oksidativnog stresa. Acta Medica Medianae 2008;47(3):21-27.

 

Ključne reči: holestaza, holedoholitijaza, oksidativni stres, bilirubin, albumini

 

Rad u celosti