Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 4, Decembar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Vladica Vučić

Zdravstveni centar "Radivoje Savić"

4 jul br. 4, Knjaževac, Srbija

Tel.: 063 8092107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Prikaz bolesnika

 

OTVORENI PRELOM DIJAFIZE HUMERUSA I PUBIČNE KOSTI PRI PADU SA VELIKE VISINE - PRIKAZ BOLESNIKA

 

Vladica Vučić 1, Zoran Golubović 2, Predrag Stojiljković 2, Dragan Milić 3, Saša Stojanović 2, Goran Vidić 2, Aleksandar Višnjić 4, Ivan Golubović 2, Kristina Veličković 2 i Stevo Najman 4

 

Zdravstveni centar "Radivoje Savić" u Knjaževcu1

Ortopedsko-traumatološka klinika Kliničkog centra u Nišu2

Klinika za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu3

Medicinski fakultet u Nišu4

 

Otvoreni prelomi humerusa najčešće nastaju pod dejstvom sile velikog intenziteta, u saobraćajnim nesrećama, industrijskom traumatizmu i pri padu sa visine. Veoma često su otvoreni prelomi humerusa praćeni povredama drugih organskih sistema u sklopu politraume.

U radu se prikazuje bolesnik star 37 godina, elektromehaničar po zanimanju, koji je zadobio otvoreni prelom desnog humerusa i prelom gornje grane desne pubične kosti, pri padu sa visine od šest metara. Nakon kratkotrajne reanimacije i dijagnostičkih procedura u opštoj endotrahealnoj anesteziji, urađena je primarna obrada rane otvorenog preloma i spoljna skeletna fiksacija spoljnim fiksatorom Mitković. Na načinjenim rentgenskim snimcima položaj reponiranih i fiksiranih fragmenata humerusa pokazuje zadovoljavajuću poziciju. Prelom gornje grane desne pubične kosti lečen je neoperativno, u početku mirovanjem u krevetu, analgeticima i antikoagulantnom terapijom, a kasnije antiagregacionom terapijom.

Primarna obrada rane otvorenog preloma humerusa, spoljna skeletna fiksacija, antibiotska i antitetanusna zaštita predstavljaju bazične elemente u spašavanju i funkcionalnom oporavku nadlaktnog segmenta. Acta Medica Medianae 2008;47(4):29-32.

 

Ključne reči: otvoreni prelom dijafize humerusa, spoljna skeletna fiksacija

Rad u celosti