|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Beretka Atila

Niška 35

11000 Beograd,

E-mail: atila@sbb.co.yu

 

 

 

 

 

 

Originalan rad

 

Razlike u nivoima lipidnog statusa kod bolesnika sa ishemijskim bolestima srca i malignih oboljenja

 

Beretka Atila1, Branislava Brkić2, Miodrag Đorđević2 i Dragan Zečević2

 

Medicinski fakultet Beograd1

Specijalna bolnica za srce i krvne sudove "Ostrog" Beograd2

 

U osnovi kardiovaskularnih oboljenja stoji arterioskleroza. Faktori rizika za nastanak malignih oboljenja i kardiovaskularnih oboljenja su brojni. Tu spadaju: povišene vrednosti arterijskog krvnog pritiska, povišen holesterol i trigliceridi u plazmi, nizak nivo HDL-holesterola, pušenje, šećerna bolest, način ishrane, fizička neaktivnost, nasleđe, stres, pol.

Cilj rada bio je upoređivanje lipidnih faktora rizika kod kardiovaskularnih i malignih bolesnika.

Korišćena je baza podataka biohemijske laboratorije i onkološkog savetovališta bolnice "Ostrog". Metodom slučajnog uzorka izabrani su bolesnici (n=29) oba pola, starosne dobi 40-47 godina, sa kardiovaskularnim oboljenjima (KVB) - koji su imali značajnu koronarnu okluzivnu bolest, koja je zahtevala interventnu kardiološku ili kardiohiruršku revaskularizacionu proceduru. Ovi bolesnici su podeljeni u dve grupe: G1 (n=14) na terapiji statinima i G2 (n=15) bez terapije statinima. Obe grupe su statistički poređene sa grupom bolesnica (n=30) koje su imale karcinom dojke, starosne dobi 37-69 godina. Kontrolu je činilo 25 zdravih ispitanika. Za obradu parametara lipidnog statusa korišćene su standardne statističke metode: aritmetička sredina, standardna devijacija SDn i  SDn-1, koeficijent korelacije R, post hok test i jedenofaktorska analiza varijanse.

Analizom dobijenih rezultata zapaža se izražena hiperlipoproteinemija (HLP) tip IV u grupi kardiovaskularnih bolesnika (KVB) koji nisu koristili statine (G2). U ovoj grupi nađene su povećane vrednosti holesterola, LDL-holesterola i triglicerida u plazmi, dok je vrednost HDL-holesterola bila u opsegu referentnih raspona. U G1 grupi evidentno je suprimirajuće dejstvo statina na koncentraciju holesterola i LDL-holesterola. Grupa G3 imala je, u odnosu na kontrolu i kardiovaskularne bolesnike, izrazito snižene vrednosti holesterola i triglicerida u plazmi, kao i smanjene vrednosti indeksa arterioskleroze.

Povećani nivoi holesterola, LDL-holesterola, kao i povišen odnos LDL/HDL, značajni su faktori rizika za nastanak ateroskleroze, kao i za procenu aterogenog rizika lipidnog porekla. Na ove faktore se može uspešno uticati primenom statina, posebno u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih oboljenja. Niže vrednosti lipidnih pokazatelja kod bolesnika sa karcinomom u odnosu na kardiovaskularne bolesnike može ukazivati na nešto manji rizik za pojavu malignih oboljenja kod ovih bolesnika. Acta Medica Medianae 2008;47(4):20-23.

 

Ključne reči: lipidni status, kardiovaskularna oboljenja, faktori rizika, maligna oboljenja