|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Dragan Radovanović

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu

Čarnojevića 10a

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018/ 511-940 lok.106

E-mail: drdr@bankerinter.net

 

 

 

 

 

 

Originalan rad

 

UTICAJ TRENINGA U PREADOLESCENTNOM UZRASTU NA KARDIORESPIRATORNU IZDRŽLJIVOST

 

Dragan Radovanović1, Marko Aleksandrović1, Nenad Đ. Stojiljković1, Aleksandar Ignjatović2, Tijana Popović3 i Marjan Marinković4

 

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu1

Pedagoški fakultet u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu2

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu3

Vojna akademija Beograd4

 

Kardiorespiratorna ili aerobna izdržljivost je sposobnost čitavog tela da održava dugotrajnu fizičku aktivnost i uključuje relativno velike mišićne grupe. Stavovi o mogućem uticaju treninga na kardiorespiratornu izdržljivost kod preadolescenata su oprečni. Prikazano istraživanje je obuhvatilo ukupno 195 dečaka starih između 11 i 12 godina. Eksperimentalnu grupu (n=92) činila su deca uključena u planirani i programirani vaterpolo trening tokom najmanje dve godine. Kontrolnu grupu (n=103) činili su učenici koji su imali samo redovnu nastavu fizičkog vaspitanja u školi. Protokol istraživanja obuhvatao je standardizovana antropometrijska merenja i funkcionalna testiranja, koja su izvedena prema odgovarajućim protokolima. Statistička analiza dobijenih rezultata je pokazala da između grupa nije bilo značajnih razlika u godinama starosti i relativnim vrednostima najveće potrošnje kiseonika (VO2peak). Telesna visina i masa, kao i debljina kožnih nabora bili su statistički značajno veći kod ispitanika eksperimentalne grupe. Vrednosti apsolutne VO2peak, FVC i FEV1.0 su takođe bile statistički značajno veće kod ispitanika uključenih u vaterpolo trening. Dobijeni nalazi ukazuju na važnost sistematskog trenažnog procesa već u ovom periodu razvoja kao načina za sticanje značajnih funkcionalnih prednosti. Smatramo da je pravilno planiran i programiran trenažni proces efektivan za razvoj kardiorespiratorne izdržljivosti već u preadolescentnom periodu. Acta Medica Medianae 2009;48(1):37-40.

 

Ključne reči: trening, izdržljivost, vaterpolo, VO2peak