|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Dragan Veselinović

Klinika za očne bolesti Kliničkog  centra

Dr Zorana Đinđića 48

18000- Niš, Srbija

E-mail: veselinovicdr@yahoo.com

 

 

 

 

 

Pregledni rad

 

ENDOFTALMITIS

 

Dragan Veselinović i Aleksandar Veselinović

 

 

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Endoftalmitis predstavlja jedno od najurgentnijih stanja u oftalmologiji, a karakteriše se inflamacijom prednjeg i zadnjeg segmenta oka, kao posledica bakterijske ili gljivične infekcije.

U radu se opisuju kliničke manifestacije endoftalmitisa, klasifikacije endoftalmitisa u odnosu na etiološke faktore i različiti etiološki faktorimi koji mogu da ga prouzrokuju. Poseban akcenat dat je na pojavu endoftalmitisa nakon različitih hirurških intervencija na oku, pri čemu se ukazuje na pojavu endoftalmitisa nakon operacije katarakte.

Opisuju se i kliničke karakteristike postraumatskog, endogenog i gljivičnog endoftalmitisa.

Ukazuje se na faktore rizika za nastanak postoperativnog endoftalmitisa i značaj prevencije postoperativnog endoftalmitisa i preporučuju se postupci u profilaksi.

Posebno važan deo rada posvećen je terapiji akutnog endoftalmitisa na osnovu preporuka Evropskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju. Acta Medica Medianae 2009;48(1):56-62.

 

Ključne reči: endoftalmitis, etiologija, profilaksa, terapija