|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Dušan Sokolović

Institut za biohemiju Medicinskog fakulteta

Bulevar Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: soko@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

 

Originalan rad

 

UTICAJ Nω -NITRO-L-ARGININ METIL ESTRA NA METABOLIZAM ARGININA I POLIAMINA U MOŽDANOM TKIVU PACOVA U TOKU IZLAGANJA MIKROTALASNOM ZRAČENJU

 

Dušan Sokolović1, Boris Đinđić1, Dejan Krstić2, Dejan Petković2, Vera Marković3, Jovica Jovanović1, Olivera Dunjić1 i Maja Jocic1

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu1

Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu2

Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu3

 

Izlaganje mikrotalasnom zračenju (MW), koje se koristi za mobilnu telefoniju, satelitsku komunikaciju, radio emitere, radare, mikrotalasne toplotne uređaje i medicinsku dijatermiju dovodi do pojave poremećaja u različitim organskim sistemima. Dokazano je da MW mobilnih telefona dovodi do povećanja nivoa oksidativnog stresa i apoptoze neurona, narušavanja integriteta krvno-moždane barijere i poremećaja dugotrajne memorije i sposobnosti orijentacije. Iz L-arginina se pod dejstvom enzima azot monoksid sintaze (NOS) stvaraju citrulin i azot monoksid (NO), a pod dejstvom arginaze nastaju L-ornitin i poliamini (neophodni za rast, proliferaciju i regeneraciju ćelija). Nω-nitro-L-arginin metil estar (L-NAME) je neselektivni kompetitivni inhibitor NOS, koji pokazuje neuroprotektivno dejstvo i sprečava oštećenje neurona.

Cilj ovog istraživanja bio je da se nakon izlaganja pacova MW mobilnog telefona, u možda-nom tkivu odredi: aktivnost arginaze, količina citrulina, katabolizam poliamina (određivanjem aktivnosti PAO i DAO),  kao i efekat L-NAME na metabolizam arginina i poliamina.

Wister pacovi bili su podeljeni u četiri eksperimentalne grupe: I (kontrola), II (L-NAME) – životinjama je 60 dana svakodnevno davan L-NAME (5mg/kg TM), III (ZR) - životinje su 60 dana izlagane MW (4h/dnevno), IV (ZR + L-NAME) – pacovi kojima je aplikovan L-NAME, 60 dana (4h/dnevno) su izlagani MW mobilnog telefona.

U mozgu pacova koji su bili izloženi MW zabeleženo je sniženje aktivnosti arginaze (0.190.04 naspram 0.250.05 mmol/mg proteina; p<0.01) i značajno povišenje nivoa citrulina (10.340.49 naspram 7.83 0.41 mmol/mg proteina; p<0.001), u odnosu na kontrolne životinje. Aplikovanje L-NAME zračenim pacovima dovodi do sniženja nivoa citrulina (p<0.05), kao i do povišenja aktivnosti arginaze (p<0.05), u odnosu na kontrolu. Aktivnost PAO u tkivu mozga ozračenih pacova je značajno povišena, dok je aktivnost DAO značajno snižena u odnosu na kontrolne životinje (1.120.10 naspram 0.790.09 U/mg proteina; p<0.001 i 0.510.06 naspram 0.650.06 U/mg proteina; p<0.05). Kod pacova koji su izlagani mikrotalasnom zračenju, a kojima je aplikovana L-NAME, zapaženo je povišenje aktivnosti DAO (0.610.04 naspram 0.510.06 U/mg proteina; p<0.05) u tkivu mozga u odnosu na ZR + L-NAME grupu.

Aplikovanjem L-NAME pacovima koji su izlagani MW dolazi do sprečavanja poremećaja metabolizma arginina i poliamina u moždanom tkivu i tako ova supstanca pokazuje neuroprotektivno dejstvo. Acta Medica Medianae 2009;48(1): 5-11.

 

Ključne reči: L-NAME, mikrotalasno zračenje, arginin, poliamini, mozak