|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Ivana Damnjanović

Bulevar Nemanjića 76/34, Niš

Tel.:064 2412003

E-mail:ivanadedovic@bankerinter.net

 

 

 

 

 

 

Originalan rad

 

Farmakokinetičko i famakodinamičko modeliranje  bazalnih insulina i analoga

 

Ivana Damnjanović1, Radmila Veličković-Radovanović2, Aleksandra Catić-Đorđević2, Radivoj Kocić3, Vojislav Ćirić3 , Irena Conić4 i Ljiljana Bjelaković1

 

Medicinski fakultet u Nišu1

Institut za farmakokinetiku Medicinskog fakulteta u Nišu2

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centara u Nišu3

Klinika za onkologiju Kliničkog centra u Nišu4

 

Farmakokinetičko modeliranje podrazumeva postavljanje režima doziranja lekova na osnovu predviđanja toka efekta u zavisnosti od vremena. Zasniva se na merenju mogućih farmakodinamičkih parametara koji korelišu sa farmakokinetičkim podacima.

Imajući u vidu najnovija saznanja o farmakokinetici bazalnih insulina i analoga cilj rada bio je upoređivanje varijabilnosti njihovog farmakokinetičkog profila korišćenjem indirektnog terapijskog monitoringa, kod bolesnika sa sekundarno insulin zavisnim dijabetes meltusom tip II. Pored toga, ispitivan je uticaj gojaznosti, životnog doba i pola na farmakokinetiku (FK) primenjenih insulina i upoređivana terapijska efikasnost ispitivanih insulinskih analoga u odnosu na NPH insulin.

Ispitivanje je obavljeno na Klinici za endokrinologiju Kliničkog centra u Nišu i obuhvatalo je 60 bolesnika sa dijagnostikovanim dijabetes melitusom tip 2, sekundarno insulin zavisni.

Bolesnici su bili na terapiji NPH insulina duže od jedne godine. Nakon anamnestičkog, kliničkog i laboratorijskog ispitivanja svi bolesnici su podeljeni u dve terapijske grupe, uz prethodnu obustavu insulinske terapije. Prva grupa obuhvata 30 bolesnika na terapiji insulinom glargine, a druga 30 bolesnika na terapiji insulinom detemir.

Rezultati ispitivanja su pokazali da analozi insulina, zahvaljujući povoljnoj farmakokinetici ispoljavaju značajno bolji terapijski efekat u odnosu na NPH insuline. Acta Medica Medianae 2009;48(1):15-19.

 

Ključne reči: farmakokinetičko-farmakodinamičko modeliranje, NPH insulin, bazalni insulinski analozi, insulin glargine, insulin detemir