|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Tomislav Kostić

Zmaj Jovina 25/8

34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 034/345-230

 

 

 

 

 

 

Originalan rad

 

Implantabilni LOOP rekorder u dijagnostici sinkopa nejasnog porekla

 

Tomislav Kostić1, Zoran Perišić1, Dragan Milić2, Sonja Šalinger Martinović1, Milan Živković1, Nenad Božinović1, Vladimir Mitov3, Lazar Todorović1 i Nela Krstić

 

Klinika za kardiologiju Kliničkog centra u Nišu1

Klinika za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu2

Kardiološko odeljenje Opšte bolnice u Zaječaru3

 

Implantabilni loop rekorder (ILR) predstavlja dijagnostičku metodu u kardiologiji, čija je uloga u otkrivanju sinkopa kod kojih se primenom standardnih metoda nije došlo do dijagnoze. Za automatski zapis aparat poseduje bradikardnu i tahikardnu opciju koje su programabilne. Kapacitet baterije je 14 meseci.

Cilj rada bio je da se ispita upotreba loop rekordera u dijagnozi sinkopa nejasnog porekla na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra u Nišu.

U ispitivanju je učestvovalo 17 bolesnika sa sinkopom nejasnog porekla (9 muškaraca, 8 žena). Prosečna starost bolesnika bila je 4321.1 godina. Prva kontrola bila je na 14 dana, zatim na mesec i na dva meseca od ugradnje. U slučaju pojave simptoma bolesnici su odmah dolazili na kontrolu. Ukupan period praćenja bio je 6437 dana. U slučaju postojanja pozitivnog nalaza, bolesnicima je postavljana indikacija za ugradnju stalnog pejsmejkera.

Kod 9 (52.9%) bolesnika dokazan je uzrok sinkopa i njima je ugrađen stalni pejsmejker. Oni su imali pauze u srčanom radu (duže od 3 sec). Najkraće vreme postavljanja dijagnoze bilo je nakon 14 dana, najduže nakon 48 dana. Malignih poremećaja ritma nije bilo.

Loop rekorder je važno dijagnostičko sredstvo u otkrivanju uzroka sinkopa nejasnog porekla. Acta Medica Medianae 2009;48(1):12-14.

 

Ključne reči: sinkopa nejasnog porekla, loop rekorder