|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Aleksandra Matić

Dušana Vasiljeva 8

21000 Novi Sad, Srbija

Tel.:021/4880-406

E-mail: mamatic@nadlanu.com

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz bolesnika
UDC:618.34:616-007.1

 

 

SINDROM AMNIONSKIH BRIDA

 

Aleksandra Matić i Jovan Komazec

 

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Pedijatrijska klinika u Novom Sadu

 

Sindrom amnionskih brida (ABS) je grupa kongenitalnih anomalija nastalih  obuhvatanjem delova fetusa  od strane fibroznih amnionskih traka tokom intrauterinog života, što dovodi do širokog spektra poremećaja u njegovoj anatomiji - od minornih konstrikcijskih prstenova i limfedema prstiju, do multiplih, kompleksnih, bizarnih malformacija inkompatibilnih sa životom. ABS nije čest, ali kod svakog deteta sa kongenitalnim anomalijama, pre svega defektima ekstremiteta i telesnih zidova, na njega treba misliti. Dijagnozu je nekad moguće postaviti već prenatalno, putem ultrasonografskog pregleda ili postnatalnim pregledima deteta. Veoma je važan kariotip deteta da bi se izbegla pogrešna dijagnoza i netačna informacija o rekurentnom riziku za dalje potomstvo. S obzirom na kompleksnost ABS, u tretman i praćenje dece sa ovim anomalijama trebalo bi da bude uključen tim lekara, prema specifičnim problemima svakog pojedinog bolesnika.

Cilj ovog rada bio je da kroz prikaz dva slučaja sindroma amnionskih brida ukažemo na dijagnostički i terapijski pristup kod novorođenčadi sa ovim problemom. Acta Medica Medianae 2009;48(2):44-48.

 

Ključne reči: sindrom amnionskih brida, intrauterina amputacija, konstrikcijski prsten