|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Gordana Stanković-Babić

Oftalmološka klinika Kliničkog centra

Bulevar Dr Zorana Đinđića br. 48

18000 Niš,

E-mail : gordanasb@nadlanu.com

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz bolesnika

UDK:617.7-007-07

 

Oftalmološko-rendgenološka slika Syndroma Crouzon  - prikaz bolesnika

 

Gordana Stanković-Babić1 i  Rade R. Babić2

 

Oftalmološka klinika Kliničkog centra u Nišu1

Institut za radiologiju KC Niš2

 

Sindrom Crouzon (CS) čini približno 4,8% svih kraniostenoza. Sa prevalencom od 1 na 25000 rođenih širom sveta, nasleđuje se autozomno dominantno, a u 25% slučajeva nalaze se sveže mutacije. Nema predilekcije prema polu i rasi, varira u težini forme u kojoj se manifestuje, od lakših sa diskretnim promenama na licu, do teških formi sa multiplo sraslim kranijalnim suturama i primetnim promenama na licu i očima.

Desetogodišnja devojčica, pod sumnjom na kongenitalni glaukom, poslata je na konsultativni pregled na Oftalmološku kliniku KC Niš. Već sam izgled devojčice upućuje na dijagnozu – Sindrom Crouzon, koja je potvrđena oftalmološkim i radiološkim sagledavanjem. Bolesnica je upućena nadležnom oftalmologu na dalje praćenje, uz preporuku za pokušaj operativnog lečenja od strane maksilofacijalnog hirurga.

Egzoftalmus, hipertelorizam, divergentni strabizam, hipermetropija, megalokornea, deformiteti glave, orbite i vilica vrlo ilustrativni, uglavnom ređe viđani u svakodnevnom radu, deo su kliničke slike sindroma Cruzon. Zavređuje našu pažnju, s obzirom na okularne komplikacije i multifaktorijalnu slabovidost koju sa sobom nosi. Acta Medica Medianae 2009;48(2):37-40.

 

Ključne reči: Sy Crouzon, craniosinostosis, strabizam, slabovidost