|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Ivana Ilić

Medicinski fakultet u Nišu

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

Tel.:018/4226644 lok 230

E-mail: ivana@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

Pregledni rad
UDK:61.001.6

 

Meta-analiza

 

Ivana Ilić

 

Medicinski fakultet u Nišu

 

Meta-analiza predstavlja statistički i analitički metod koji kombinuje i sintetizuje  različite međusobno nezavisne studije i integriše njihove rezultate u zajednički, jedinstveni rezultat.  U poslednjih nekoliko godina raste interesovanje statističara za meta-analizu, a takođe i istraživača u oblasti medicinskih nauka koji koriste statistiku. Jedan od glavnih ciljeva medicinskih istraživanja je dobijanje pouzdanih rezultata, a  klinička istraživanja određenog problema ne daju uvek saglasne rezultate. Medicinska praksa se sprovodi pod snažnim uticajem rezultata kliničkih studija ukoliko su one objavljene u važnim naučnim časopisima. Velika količina objavljenih radova često sadrži nepotpune ili netačne podatke, kontradiktorne ili nesaglasne zaključke i ponekad je veoma teško odrediti kvalitet i validnost svake studije. Danas veliki broj biomedicinskih časopisa pridaje veći značaj onim radovima koji su svoje hipoteze dokazali kroz meta-analizu. Korišćenjem meta-analize kao metode sumiranja,  integracije i analize velikog broja nezavisnih studija koje obrađuju istu temu i konačno izvođenje zajedničkog rezultata, istraživač može postići relevantne, objektivne i precizne zaključke, ukoliko je procedura pažljivo osmišljena i kontrolisana od strane eksperata. Cilj ovog rada bio je da upozna istraživača u oblasti medicinske prakse sa konceptom meta-analize i njenim osnovnim principima kako bi mogao uspešno da sprovodi dobre kliničke studije i prezentuje rezultate na ispravan način. U savremenoj medicinskoj praksi baziranoj na statističkim dokazima potrebno je da svako  ko želi da se ozbiljno bavi naučnim radom u oblasti biomedicinskih nauka usvoji matematičke i statističke principe na kojima se zasniva meta-analiza. Na taj način, ovaj statistički metod može postati nezamenljiv alat za istraživača koji želi da odgovori na nove zahteve moderne medicinske nauke. Acta Medica Medianae 2009;48(2):28-31.

 

Ključne reči: meta-analiza, statistika, analitika