|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Ljiljana Ristić

Institut za javno zdravlje u Nišu, Centar za mikrobiologiju

Bul. Dr Zorana Đinđića 50

18000 Niš

Tel.: 060 7000337

E-mail: rileiljilja@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK:
616.98-078:579.835

 

POJAVA REZISTENCIJE KOD BAKTERIJA CAMPYLOBACTER JEJUNI I CAMPYLOBACTER COLI

 

Ljiljana Ristić, Tatjana Babić, Branislava Kocić, Biljana Miljković-Selimović

 

Institut za javno zdravlje u Nišu, Centar za mikrobiologiju

 

Od 18 vrsta koje pripadaju rodu Campylobacter (rRNK grupa I) termofilne su: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Campylobacter upsaliensis. Cilj našeg ispitivanja bio je utvrđivanje osetljivosti termofilnih vrsta kampilobaktera izolovanih iz humanog fecesa na antibiotike koji se koriste u praksi. Ispitivanjem je obuhvaćeno 50 humanih izolata C. jejuni/coli izolovanih u Centru za mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje u Nišu. Osetljivost je testirana primenom disk difuzione metode na 7 antibiotika (eritromicin, gentamicin, tetraciklin, ciprofloksacin, hloramfenikol, cefaleksin i nalidiksična kiselina). Rezultati su pokazali nisku rezistentnost na eritromicin, gentamicin i tetraciklin (2%), što odgovara studijama sprovedenim u svetu i govori u prilog tome da se eritromicin i dalje može smatrati lekom izbora u lečenju dijareja izazvanih kampilobakterom na našim prostorima. Rezistentnost na fluorokvinolone i nalidiksičnu kiselinu iznosila je 44%, pri čemu su veću rezistentnost pokazali izolati C. coli, u odnosu na C. ejuni, ali statistički značajna razlika nije dokazana. Acta Medica Medianae 2009;48(2):14-17.

 

Ključne reči: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, rezistencija, disk difuzija, antibiotici