|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Nela Živković

Prosvetna 25

18205 Niška Banja, Srbija

018/2548-020, 063/8854566

 

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK:616.72-002.77

 

Uticaj oštećenja zglobova na promenu funkcionalnog kapaciteta bolesnika sa reumatoidnim artritisom

 

 Nela Živković1, Aleksandra Stanković1, Ivana Krstić1, Tomislav Kostić2 i Nataša Ilić

 

 

Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i srčanih bolesnika "Niška Banja" u Niškoj Banji1

Klinika za kardiologiju Kliničkog centra u Nišu2

 

Ocenjivanjem funkcionalnog statusa bolesnika sa reumatoidnim artritisom definišemo postojanje funkcionalne ograničenosti i onesposobljenosti. Sposobnost bolesnika da obavljaju svakodnevne aktivnosti smanjuje se u toku bolesti a parametri koji utiču na njeno smanjenje su mnogobrojni.

Cilj ovog rada bio je da se ispita odnos zglobnog oštećenja i funkcionalnog kapaciteta obolelih od reumatoidnog artritisa.

Analizom je obuhvaćeno 98 bolesnika sa RA koji su lečeni na Institutu Niška Banja. Ispitanicima je određen HAQ skor na osnovu koga su podeljeni u tri funkcionalne grupe, dok je standardnom radiografijom šaka i stopala određen nivo radiološkog oštećenja (Larsen skor). Najveći procenat (41,8%) bolesnika je karakterisala funkcionalna nesposobnost (HAQ>2,01). Razlika prosečnih vrednosti Larsen skora među HAQ grupama bila je statistički značajna (p<0.001). Nije postojala statistički značajna povezanost  HAQ skora sa dužinom trajanja bolesti (p>0.05). Zaključili smo da se sa povećanjem zglobne destrukcije smanjuje funkcionalna sposobnost bolesnika sa RA. Acta Medica Medianae 2009;48(2):18-21.

 

Ključne reči: funkcionalna sposobnost, oštećenje zglobova, reumatoidni artritis