|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Aleksandra Catić- Đorđević

Farmakokinetika,odsek za farmaciju Medicinskog fakulteta

Zorana Đinđića 85

18000 Niš, Srbija

Tel. +381-18-570-029

e-mail:aleksandra@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

 

Pregledni rad
UDK:616.61-008.6-089.843:615.37

 

ZNAČAJ TERAPIJSKOG PRAĆENJA IMUNOSUPRESIVNIH LEKOVA KOD BOLESNIKA SA PRESAđENIM BUBREGOM

 

Radmila Veličković-Radovanović1,2, Aleksandra Catić-Đorđević, Goran Paunović,  Vidojko Đorđević1,2

 

 Medicinski fakultet  u Nišu

 Klinika za nefrologiiju Kliničkog centra u Nišu

 

Imunosupresivne lekove karakteriše specifičan farmakokinetski profil koji nameće potrebu za terapijskim praćenjem njihove koncentracije u plazmi. Terapijsko praćenje određivanjem koncentracije leka u plazmi omogućava sprovođenje optimalne individualne imunosupresivne terapije. Zbog svoje varijabilne farmakokinetike, malog terapijskog indeksa i potencijalnih interakcija sa brojnim lekovima, praćenje imunosupresivnih lekova je esencijalni segment terapijskog protokola kod bolesnika sa presađenim bubregom. Terapijsko praćenje predstavlja efikasan način za smanjenje neželjenih efekata imunosupresivnih lekova i sprečavanje odbacivanja organa, prilagođavanjem režima doziranja kod bolesnika sa presađenim bubregom. Određivanje koncentracije imunosupresivnih lekova je od naročitog interesa u modifikovanom doziranju kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. Farmakokinetička analiza je značajna u pravilnoj interpretaciji dobijenih koncentracija imunosupresivnih lekova u plazmi. Tumačenje dobijenih rezultata mora biti multidisciplinarno, s obzirom na postojanje brojnih faktora varijabilnosti bolesnika i imunosupresivnih lekova. Acta Medica Medianae 2009;48(2):22-27.

 

Ključne reči: terapija, praćenje, imunosupresivni lekovi, interakcije, presađivanje, bubreg