|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Velimir Kostic

Klinika za infektivne bolesti Klini;kog centra

18000 Niš, Srbija

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz bolesnika
UDK:616.36-002.612-354

 

 Hepatitis toxica-Prikaz bolesnika

 

Velimir Kostić, Gordana Trifunović, Marina Đorđević, Branislav Jovanović, Jovana Đorđević, Jelena Radović i Lidija Popović

Klinika za infektivne bolesti Klini;kog centra u Nišu

 

Toksično oštećenje jetre često je predmet diferencijalno dijagnostičkog ispitivanja infektologa hepatologa. Problem se u velikoj meri uvećava unosom propisanih medika-manta kao i njihovim unosom tokom takozvanog samolečenja. 

Oštećenje jetre najčešće protiče po tipu holestazne forme bolesti sa ispoljenim kliničkim manifestacijama tipa žutila, pruritusom, promenom boje mokraće i stolice. Klinički nalaz je praćen i karakterističnim laboratorijskim nalazom (bilirubin, alkalna fosfataza, glutamil transpetidaza, holestrol i drugo). U cilju potpune dijagnostike ovakvih bolesnika neophodno je često uraditi biopsiju jetre sa pratećom patohistološkom obradom uzetog materijala. Ispitivana je 42-godišnja bolesnica sa elementima holestaze, kod koje se posle kliničkog i laboratorijskog ispitivanja pribeglo biopsiji jetre, čime je potvrđen toksični karakter oštećenja jetre. Acta Medica Medianae 2009;48(2):49-51.

 

Ključne reči: toksični hepatitis, medikamenti