|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 3, Oktobar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Aleksandra Ž. Krstić
Institut za digestivne bolesti, Klinika za gastroenterohepatologiju Kliničkog centara Srbije
e-mail: krstic_aleksandra@yahoo.com

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 616.33-006.6-076

 

 

PATOHISTOLOŠKI NALAZ U DIJAGNOSTICI KARCINOMA ŽELUCA

 

 

Aleksandra Ž. Krstić

 

Institut za digestivne bolesti, Klinika za gastroenterohepatologiju Kliničkog centara Srbije

 

 

U ovom radu proučavno je 70 bolesnika sa karcinomom želuca koji su imali patohistološku verifikaciju. Cilj rada bio je da se utvrdi značaj gastroskopije kao suverene metode za dijagnostiku karcinoma želuca, kao i da se utvrdi značaj patohistološkog nalaza (PH) na lokalizaciju i makroskopski nalaz karcinoma kao ishod i dužina preživljavanja kod ovih bolesnika. Podaci su retsrospektivno-prospektivni. Zaključci su, pored potvrde suverenog značaja gastroskopije i da intestinalni tip karcinoma ima sporiji rast, bolju prognozu i petogodišnje preživljavanje od 62%; dok difuzni metastazira limfotokom i ima petogodišnju stopu preživljavanja od 5%, a rani 92%. Acta Medica Medianae 2009;48(3):15-19.

 

Ključne reči: gastroskopija, karcinom želuca, patohistološki nalaz