|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 3, Oktobar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Sanja Stanojević
Calixto Machado

Institute of Neurology and Neurosurgery

29 y D, Vedado

La Habana 10400, Cuba

E-mail:    braind@infomed.sld.cu

 

 

 

 

Pregledni rad
UDK: 616.831/.832-036.88-07

 

 

DIJAGNOZA MOŽDANE SMRTI

 

 

Calixto Machado

 

Institute of Neurology and Neurosurgery, Department of Clinical Neurophysiology, Havana, Cuba

 

Dijagnoza moždane smrti (BD) može se postaviti na osnovu sledećih principa, kao što su: isključivanje glavnih konfuzionih faktora, utvrđivanja uzroka kome, utvrđivanje reverzibilnosti kome i preciznog testiranja refleksa moždanog stabla. Međutim, većina kriterijuma za dijagnozu BD ne uzima u obzir činjenicu da postoje i drugi načini za dijagnozu moždane smrti. Kubanska komisija za determinaciju pokazatelja BD (The Cuban Commission for the Determination of Death) je generalno sagledavala dijagnostiku BD u tri moguće situacije: a) dijagnostika izvan jedinica intenzivne nege (bez sredstava za održavanje života), u kojima lekar primenjuje kardio cirkulatorne i respiratorne kriterijume; b) u situacijama sudsko medicinskog veštačenja, kada se koriste kadaverični znaci (u ovom slučaju nije neophodna čak ni upotreba stetoskopa); c) u jedinicama intenzivne nege (sa opremom za „life support“), kada se nakon kardio-respiratornog aresta koriste kardio-cirkulatorni i respiratorni kriterijumi. Ova metodologija dijagnostikovanja smrti zasniva se na dijagnostikovanju bilo kog znaka smrti i nije vezana za činenicu da postoji više tipova smrtnog ishoda. Ireverzibilni gubitak kardio-cirkulatorne i respiratorne funkcije može usloviti smrtni ishod samo kada su ishemija i anoksija prolongirani dovoljno dugo da izazovu ireverzibilno oštećenje moždanih struktura. Znaci ireverzibilnog gubitka moždanih funkcija, tj. dijagnostika BD, prikazana je u svetlu najnovijih literaturnih podataka u ovom radu. Acta Medica Medianae 2009; 48(3):25-30.

Ključne reči: moždana smrt, znaci smrti, kriterijumi, transkranijalni Doppler, multimodalni-evocirani potencijali