|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 3, Oktobar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Ljiljana Kesić

Vojvode Mišića 2/7,
18 000 Niš, Srbija
E-mail: kesic.ljiljana@gmail.com

 

 

 

Pregledni rad
UDK: 616.31.2:579.61

 

ZNAČAJ AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS-A U ETIOLOGIJI PARODONTALNIH OBOLJENJA-MINI REVIEW 

 

Ljiljana Kesić, Milica Petrović , Radmila Obradović i Ana Pejčić 


Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju, Odeljenje za oralnu medicinu i parodontologiju

 

Parodontopatija predstavlja hronično, destruktivno oboljenje potpornog aparata zuba, koga čine: gingiva, alveolarna kost, cement i periodoncijum. Glavni etiološki faktor u razvoju parodontalnih oboljenja je dentalni plak ili oralni biofilm sa anaerobnim bakterijama. Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.) je jedan od najmoćnijih periodontopatogena. Ovaj mikroorganizam stvara mnoge virulentne faktore: leukotoksin kao najvažniji, bakteriocin, inhibišući faktor hemotakse, citotoksični faktori, Fc vezujući proteini, imunosupresivni faktori, lipopolisaharidne kolagenaze, fibroblast inhibitorni faktor, antibiotik rezistentne determinante, adhezive, invazive i faktor inhibicione funkcije polimorfonuklearnih leukocita. Sposobnost A.a lipopolisaharida da stimuliše makrofage za oslobađanje interleukina IL-1, IL-1β i tumor nekrosis factora (TNF) od velike je važnosti. Ovi citokini su sposobni da stimulišu resorpciju kostiju. A.a. zajedno sa Porphyromonas gingivalis-om predstavljaju egzogene mikroorganizme, na osnovu njihovog malog prisustva kod zdravih osoba. Predloženo je da parodontalna oboljenja udružena sa ovim patogenima predstavljaju "prave infekcije". Acta Medica Medianae 2009;48(3):35-37.

Ključne reči: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, parodontalna oboljenja