|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 3, Oktobar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Tomislav Kostić
Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Niš
Bul. dr Zorana Đinđića 48, Niš
E-mail: tkostic1977@gmail.com

 

 

 

Pregledni rad
UDK: 616.127-005.8:616.12-008.318

 

 

Ventrikularna fibrilacija u akutnom infarktu miokarda. Prikaz slučaja

 

 

Tomislav Kostić, Zoran Perišić, Sonja Šalinger Martinović, Svetlana Apostolović, Milan Živković, Nenad Božinović, Nebojša Krstić i Milan Pavlović 

 

Odeljenje invazivne dijagnostike i pejsmejkera, Klinika za kardiologiju Kliničkog centra u Nišu, Niš

 

Iznenadna srčana smrt predstavlja izuzetno veliki problem u srednje i visoko razvijenim zemljama, jer je često njena prva ekspresija istovremeno i poslednja. Komorska tahikardija, monomorfna ili polimorfna, ventrikularna fibrilacija su poremećaji ritma koji su najčešće povezani sa fenomenom iznenadne srčane smrti. Ventrikularna fibrilacija je najčešći uzrok nagle srčane smrti prvih sati akutnog infarkta miokarda. Šezdesetogodišnji P.N. primljen je u našu Kliniku iz lokalne bolnice, sa jakim bolovima u grudima i znacima akutnog infarkta miokarda prednjeg zida (elevacija ST segmenta u prekordijalnim odvodima). Bolesnik je imao teške poremećaje srčanog ritma, oko 70 epizoda ventrikularne fibrilacije. Zbog električne nestabilnosti bolesnika odlučili smo da je uz PCI proceduru neophodno bolesniku ugraditi i ICD 22 dana nakon prvog koronarnog događaja. Implantacija ICD osigurava najbolju prevenciju iznenadne srčane smrti, sekundarnu i primarnu i nema alternativu niti u jednom od danas poznatih lekova kod selektiranih bolesnika sa povišenim rizikom. Značajno je da se u poslednje vreme polje primene proširilo i na indikaciona područja primarne prevencije iznenadne srčane smrti, a posebno i razvoj resinhronizacionog implantabilnog kardioverter defibrilatora u terapiji srčane slabosti. Acta Medica Medianae 2009; 48(3):43-46.

Ključne reči: akutni infarkt miokarda, ventrikularna fibrilacija, implantabilni kardioverter defibrilator (ICD)