|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 4, December, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Dejan Petrović

E-mail: dejan-p@bankerinter.net

 

 

 

 

Originalni rad
UDK: 616.12-053.85/.88:615.8:612.397

 

 

EFEKAT KARDIOVASKULARNE REHABILITACIJE NA STEPEN GOJAZNOSTI I LIPIDNE FAKTORE RIZIKA U ODNOSU NA STAROSNU DOB BOLESNIKA

 

 

Dejan Petrović1, Stevan Ilić1, Marina Deljanin-Ilić1, Boris Đinđić2, Bojan Ilić1, Katarina Petrović1, Ljubiša Nikolić1 i Vesna Karanikolić3

 

Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja1

Institut za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Niš2

Klinika za kožne bolesti, Klinički centar, Niš3

 

Utvrđeno je da najpovoljniji uticaj na nivo lipida imaju multifaktorijalni rehabilitacioni programi koji uključuju fizičku aktivnost, edukaciju o ishrani, savetovanje, psihološku podršku i farmakološki tretman. Cilj rada bio je da se utvrdi efekat kardiovaskularne rehabilitacije na stepen gojaznosti i lipidne faktore rizika u zavisnosti od starosne strukture bolesnika sa preživljenim infarktom miokarda. Ispitivanu grupu činili su bolesnici od 65 godina i stariji (n=67), prosečne starosti 72.13.2, a kontrolnu grupu mlađi od 65 godina (n=46), prosečne starosti 50.74.1 godina. Svim ispitanicima su na prijemu i otpustu urađene laboratorijske analize (glikemija, lipidni status - ukupni holesterol, HDL holesterol, LDL holesterol i trigliceridi), merenje obima struka (OS), telesne mase (TM) i indeksa telesne mase (BMI). Grupa starijih bolesnika, u odnosu na kontrolnu grupu mlađih bolesnika, nije se značajnije razlikovala u stepenu i tipu gojaznosti. Analiza vrednosti pre i nakon reha-bilitacionog tretmana pokazala je da u obe grupe ispitivanih bolesnika i ukupno kod svih bolesnika na programu kardiovaskularne (KV) rehabilitacije dolazi do značajne redukcije BMI i OS, nakon rehabilitacionog (RH) tretmana. U obe grupe naših ispitanika vrednosti lipidnih parametara (ukupnog, LDL holesterola i triglicerida) i jutarnje glikemije znatno su niže nakon sprovedenog RH programa, dok vrednosti HDL holesterola pokazuju značajni porast nakon RH programa. Vrednosti većine aterogenih indeksa bile su značajno veće kod mlađih bolesnika u odnosu na grupu starijih bolesnika. U obe grupe ispitivanih bolesnika na programu KV rehabilitacije dolazi do statistički značajne redukcije BMI, OS, korekcije lipidnih poremećaja i glikoregulacije. Nakon reha-bilitacije dolazi do redukcije vrednosti većine aterogenih indeksa ali su one bile značajno veće kod mlađih bolesnika, što ukazuje na značaj primene kardiovaskularne rehabilitacije, posebno kod starijih bolesnika. Acta Medica Medianae 2009;48(4):17-21.

Ključne reči: kardiovaskularna rehabilitacija, starije osobe, gojaznost, lipidni poremećaji