|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 4, December, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Muamer Suljić

Ul Hercegovačka 4, 36300 Novi Pazar Tel:020/335 240

e-mail: muamer_suljic@yahoo.com

 

 

 

 

Originalni rad
UDK: 616.379-008.64:616.133-073

 

 

ULTRAZVUČNO ODREĐIVANA VULNERABILNOST PLAKOVA NA KAROTIDNIM ARTERIJAMA I KORELACIJA SA DEBLJINOM INTRAABDOMINALNOG MASNOG TKIVA KOD OSOBA OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 2

 

 

Muamer Suljić1 i Aleksandar Jovanović2 

 

Zdravstveni centar Novi Pazar1

Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici2

 

Osnovni patohistološki supstrat vaskularnih komplikacija kod bolesnika sa dijabetes melitusom je upravo aterosklerotski plak, te je zbog toga adekvatan tretman bolesnika sa vaskularnim oboljenjem uslovljen pravovremenom i preciznom dijagnostikom. Uvođenje ultrazvučne tehnike u kliničku praksu omogućuje prikaz strujanja krvi u sudovima čoveka. Cilj istraživanja bio je da se odredi učestalost pojave i vulnerabilnosti plaka na karotidnim arterijama i da se ispita veza između vulnerabilnosti plakova i debljine intra-abdominalnog masnog tkiva kod osoba obolelih od dijabetes melitusa tip 2. U ispitivanju su učestvovale ukupno 82 osobe podeljene u dve grupe. U prvoj grupi je bio 51 bolesnik oboleo od dijabetes melitusa tip 2, a u drugoj, kontrolnoj, 31 zdrav ispitanik. Među ispitanicima je značajno veća učestalost pojave i vulnerabilnosti plaka bila u grupi ispitanika obolelih od dijabetes melitusa tip 2. Srednja debljina intraabdominalnog masnog tkiva je značajno veća kod obolelih od dijabetes melitusa tip 2 u odnosu na kontrolnu grupu. Učestalost vulnerabilnih plakova je takođe viša i značajno korelira sa dijabetes melitusom i debljinom intraabdominalnog masnog tkiva. Abdominalna gojaznost i dijabetes melitus tip 2 su značajno povezani sa atero-sklerotskim promenama na krvnim sudovima. Ultrazvučno određivanje stepena karotidne stenoze jedan je od značajnih kriterijuma za klasifikaciju bolesnika sa visokim rizikom ishemijskog moždanog udara na osnovu debljine intraabdominalnog masnog tkiva. Acta Medica Medianae 2009;48(4):40-44.

Ključne reči: plak, karotidne arterije, intraabdominalno masno tkivo, dijabetes melitus