|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 4, December, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Petar Babović

Sestre Baković 16/12, 18000 Niš

E-mail: stomatolog@ptt.rs

 

 

 

 

Originalni rad
UDK: 613.63/.64:616-001-057

 

 

POVREDE NA RADU KAO INDIKATORI NEADEKVATNIH USLOVA RADA I RADNE SREDINE

 

 

Petar Babović

 

Medicina rada, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

 

Povrede na radu usled neadekvatnih uslova rada i radne sredine predstavljaju veliki problem kako u visoko industrijalizovanim tako i u nerazvijenim zemljama. Povrede na radu su redovna i prateća pojava svake ljudske delatnosti i jedan od glavnih zdravstvenih, ekonomskih i privrednih problema modernog društva. Svrha ovog istraživanja je analiza povezanosti nepovoljnih uticaja rada i radne sredine na pojavu povreda na radu. Praćena je pojava povreda na radu u proteklom desetogodišnjem periodu kod dve grupe radnika. Eksponovanu grupu činilo je 1854 radnika muškog pola, koji su u ispitivanom periodu bili izloženi profesionalnim štetnostima (buka, hemijske nokse, nepovoljni mikroklimatski faktori radne sredine, nepovoljno osvetljenje) i posebnim zahtevima rada (rad u smenama, rad u normi, noćni rad). Kontrolnu grupu je činilo 1380 radnika muškog pola, koji u posmatranom periodu nisu bili izloženi ovim zahtevima posla i profesionalnim noksama. U proteklom desetogodišnjem periodu u eksponovanoj grupi je registrovan statistički značajno veći broj radnika sa povredama na radnom mestu nego u kontrolnoj grupi. Ukupan broj povreda u eksponiranoj grupi iznosio je 382/1850 (20.6%), dok je u kontrolnoj grupi iznosio 124/1380 (8.98%); p<0.01. Povrede na putu od kuće do posla i obratno bile su slične u obe grupe, ali je razlika u povredama na radnom mestu značajna (13.9% u eksponiranoj) i (1.95% u neensponiranoj) grupi; p<0.01. Nepovoljni uslovi rada i radne sredine predstavljaju značajne faktore koji utiču na pojavu povreda na radu, te se povrede na radu mogu smatrati indikatorima neadekvatnih uslova rada i radne sredine. Acta Medica Medianae 2009; 48(4):22-26.

Ključne reči: povrede na radu, profesionalne štetnosti, buka, hemijske nokse, mikroklima