|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 4, December, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Rade Stefanović

Fakultet sporta i fizičke kulture, Univerzitet u Prištini-Leposavić

E-mail: becks_beli@hotmail.com

 

 

 

 

Originalni rad
UDK: 612.017:796.42.015.1

 

 

KARAKTERISTIKE INFLAMATORNIH POKAZATELJA KOD ATLETIČARA NA INTENZIVNOM PROGRAMU SPORTSKIH PRIPREMA

 

 

Rade Stefanović1, Ljubiša Lilić1, Vladimir Mutavdžić2, Tatjana Popović-Ilić1, Jadranka Kocić1, Nataša Đinđić, Ana Pražić3 i Lela Milošević4

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerziteta u Prištini- Leposavić1

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu2

Klinika za neurologiju, KC Niš3

Dom Zdravlja u Nišu4

 

Redovna fizička aktivnost i dobra fizička kondicija su faktori koji redukuju ukupni mortalitet i sprečavaju razvoj mnogih oboljenja. Cilj rada bio je da se ispita uticaj intenzivnog aerobnog treninga na inflamatorne markere kod mladih atletičara na intenzivnom programu sportskih priprema. U ispitivanje je uključeno petnaest zdravih atletičara kako bi se odredio efekat intenzivnog fizičkog treninga na imuni odgovor i sistemske markere inflamacije. Prosečna starost atletičara bila je između 16 i 20 godina. Period treninga trajao je minimum 6 meseci, a učestalost treninga bila je tri puta nedeljno. Uzorci krvi sakupljani su iz kubitalne vene našte neposredno pre treninga i 5–10 minuta nakon treninga. Određivani su kardiovaskularni parametri, inflamatorni markeri i simptomi vezni za fizičku aktivnost. U ispitivanje je uključeno deset atletičara muškog i pet ženskog pola prosečne starosti 18.031.4 godina. Vrednosti sistolnog krvnog pritiska (TA) se nisu značajnije razlikovale pre i nakon treninga ali je registrovana značajana redukcija dijastolnog TA i porast srčane frekvencije (p<0.05). Značajan porast vrednosti sedimentacije u prvom satu i broja leukocita, kao i predominacija neutrofila, registrovani su nakon treninga. Udeo limfocita bio je značajno manji nakon treninga (p<0.05). Simptomi vezani za trening bili su znatno češći na početku programa priprema. Nedostatak daha je najčešće navođeni simptom (36%) i češći je od zviždanja u grudima (12%), kašlja (16%), slabosti (16%) ili stezanja u grudima (12%) na početku priprema. Regularna fizička aktivnost redukuje rizik za kardiovaskularna i aterosklerotska oboljenja. Koncentracija CRP tokom programa priprema je koristan pokazatelj fizičke kondicije kod etletičara i njihovog odgovora na intenzitet treninga. Jedino dobro odmereni program priprema tokom vremena dovodi do poželjnih efekata na imuni sistem, koji se ispoljavaju kroz redukciju inflamacije, porast imune otpornosti i redukcije simptoma vezanih za fizički napor. Acta Medica Medianae 2009;48(4):50-54.

Ključne reči: inflamacija, inflamatorni pokazatelji, atletika, fizički trening