|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 4, December, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Saša Bubanj

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, Univerzitet u Nišu

ul. Čarnojevića 10a, 18000 Niš, Srbija Email: bubanjsasa@yahoo.co.uk

 

 

 

 

Originalni rad
UDK: 612.751:616.71

 

 

FAKTORI RIZIKA I GUSTINA KOŠTANOG TKIVA KOD SPORTISTA I NESPORTISTA

 

 

Saša Bubanj1, Ratko Stanković1, Aleksandar Dimić2, Borislav Obradović3, Radoslav Bubanj1, Maja Bubanj4, Sanja Perić

 

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Srbija1

Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti "Niška Banja", Niška Banja, Srbija2

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija3

Apoteka Niš, Srbija4

Dom zdravlja u Nišu, Srbija5

 

Faktori rizika predstavljaju važan aspekt u tretmanu bolesnika sa niskom koštanom mineralnom gustinom (BMD). Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi povezanost faktora rizika i BMD statusa ispitanika. Četrdeset ispitanika – sportista prvog subuzorka, bili su članovi fudbalskog kluba “Železničar” iz Niša, dok su četrdeset ispitanika – nesportista drugog subuzorka bili studenti Fakulteta zaštite na radu, ukupno 80 ispitanika muškog pola. BMD je dijagnostifikovan korišćenjem Dvostruke X-Zračne Energetske Apsorpciometrije (DEXA densitometrom), u lumbalnoj regiji kičmenog stuba i regiji zgloba kuka, dok je prisustvo faktora rizika procenjeno uz pomoć Jednominutnog testa rizika osteoporoze, tj. upitnika Međunarodne fondacije za osteoporozu, neposredno pre dijagnoze BMD. Svi ispitanici su se složili sa uslovima istraživanja, koje se odvijalo u skladu sa Helsinškom deklaracijom. Među 80 ispitanika, kod šestorice (jednog sportiste i petorice nesportista) utvrđena je osteopenija u lumbalnom delu kičmenog stuba, a kod trojice (nesportista) je utvrđena osteopenija u predelu zgloba kuka. Na osnovu rezultata 2 testa, postojala je povezanost faktora rizika manjka fizičke aktivnosti i osteopenije u lumbalnom delu kičmenog stuba (BMDSPINE osteopenia) i faktora rizika manjka fizičke aktivnosti i osteopenije u predelu zgloba kuka (BMDHIP osteopenia), dok značajnost povezanosti faktora rizika pušenja i BMDSPINE osteopenije, treba uzeti sa predostrožnošću, s obzirom da je blizu kritične vrednosti (p=0.056). Što se tiče aktuelnog istraživanja, faktori rizika su imali značajno veći uticaj na nisku gustinu koštanog tkiva (BMD) kod nesportista u poređenju sa sportistima, tj. kod bolesnika koji puše i imaju manjak fizičkih aktivnosti. Acta Medica Medianae 2009; 48(4):45-49.

Ključne reči: faktori rizika, BMD, DEXA, upitnik, povezanost