|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Biljana Lazović

Milutina Milankovića 122

11070 Beograd

E mail: lazovic.biljana@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Pregledni rad
UDK: 618.14-006

 

 

LEČENJE GESTACIJSKIH TROFOBLASTNIH BOLESTI 

Biljana Lazović i Vera Milenković

 

                        Medicinski fakultet, Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije

 

 

Gestacijske trofoblastne bolesti su neoplazme trofoblasta i stanja koja su predispo-zicija za neoplazmu. To su: hidatiformna mola (kompletna i parcijalna), invazivna mola, gestacijski horiokarcinom i trofoblastni tumor placentnog ležišta. U skladu sa kriterijumima i preporukama Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i Internacionalnog udruženja za ginekologiju i akušerstvo (FIGO) vrši se klasifikacija i stratifikacija bolesti, na osnovu čega se sprovodi lečenje po već utvrđenim protokolima. Benigne forme se leče hirurški, dok je kod malignih, terapija izbora hemioterapija - jedan hemioterapeutik kod nemetastatske bolesti sa niskim rizikom ili kombinacija hemioterapeutika kod visoko rizičnih metastatskih formi. Sa odgovarajućim protokolom, stepen preživljavanja je 100% u grupi bolesnica sa niskim skorom, odnosno 80% sa visoko rizičnim skorom. Primenom do sada najboljih stečenih znanja i iskustava ne sme se dozvoliti da život i jedne žene bude izgubljen zbog gestacijskih trofoblastnih bolesti. Acta Medica Medianae 2010;49(1):64-69.

 

 Ključne reči: hemioterapija, gestacijske trofoblastne bolesti, radijaciona terapija, hirurška terapija