|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Jasmina Đorđević-Jocić

Klinika za oftalmologiju

Bul. dr Zorana Đinđića 48

18000 Nis

E-mail: jdjordjevic.jocic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDC: 617.7-007.681-055.1/.2:617.749-074

 

 

Polno uslovljene razlike u aktivnosti matriks metaloproteinaze MMP-2 i tkivnih inhibitora matriks metaloproteinaza očne vodice bolesnika sa pseudoeksfolijativnim sindromom - glaukomom 

           Jasmina Đorđević-Jocić, Gordana Zlatanović, Dragan Veselinović, Gordana Stankovic-Babić i Sonja Cekić

 

                        Klinika za oftalmologiju, Klinički centar Niš, Niš

 

Pseudoeksfolijativni sindrom (PEX sy) je bolest ekstracelularnog matriksa, češća kod starijih osoba i često udružena sa uznapredovalim hroničnim sekundarnim glaukomom otvorenog ugla (PEX glaukom) i kataraktom. PEX glaukom je jedan od najčešćih uzroka propadanja optičkog diska, slabe vidne oštrine, propadanja širine vidnog polja i slepila. Smatra se da prisustvo PEX materijala predstavlja posledicu aberantne sinteze ekstra-celularnog matriksa koja je u bliskoj vezi sa cirkulacijom očne vodice.

Cilj ove studije bio je da ispita polno uslovljene razlike u nivoima matriks metaloproteinaze MMP-2 i tkivnih inhibitora matriksnih metaloproteinaza (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 i TIMP-4) u očnoj vodici bolesnika sa PEX sindromom, PEX glaukomom i primarnim glaukomom otvorenog ugla (POAG).

Uzorci očne vodice su aspirirani za vreme rutinske hirurgije katarakte i trabeku-lektomije od 15 bolesnika sa PEX sindromom, od 42 bolesnika sa PEX glaukomom, 36 bolesnika sa primarnim glaukomom otvorenog ugla i od 14 bolesnika sa kataraktom. Podaci o početku bolesti, terapiji i demografskim karakteristikama dobijeni su direktno od bolesnika. Svim bolesnicima je izmeren intraokularni pritisak (IOP) Goldmanovim aplanacionim tonometrom i definisano prisustvo PEX materijala pomoću biomikroskopa. Vrednosti MMP-2, TIPM-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4 u očnoj vodici bolesnika određivane su multipleks metodom za kvantitativno merenje, testovima firme koji su bili komercijalno dostupni (R&D Systems, Minneapolis, MN). Vrednosti su iščitavane pomoću Luminex analizatora.

Bolesnici sa PEX glaukomom bile su češće osobe muškog pola i značajno starije životne dobi od bolesnika sa POAG. U grupi sa PEX glaukomom i POAG, muškarci su bili nešto stariji u odnosu na žene. Bolesnici sa PEX sindromom češće su imali promene na oba oka u poređenju sa ostalim grupama. Nije registrovana značajnija razlika u vrednostima MMP-2, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4 u očnoj vodici između polova. Jedino je u grupi sa PEX sindromom registrovan značajno viši nivo TIMP-1 kod muškaraca u odnosu na žene.

Uprkos značajnoj razlici u nivoima MMP-2 i TIMPs u očnoj vodici bolesnika sa različitim kliničkim oblicima glaukoma i kataraktom, nema značajne razlike povezane sa polom bolesnika. Jedino je nivo TIMP-1 značajno povišen u bolesnika muškog pola sa PEX sindromom. Vrednosti TIMP-4 u očnoj vodici bolesnika sa PEX glaukomom bile su značajno više kod osoba muškog pola starije životne dobi. Acta Medica Medianae 2010;49(1):5-12.

 

Ključne reči: pol, matriks metaloproteinaze, MMP-2, inhibitor, pseudoeksfolijacija, sindrom, glaukom, TIMP