|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Trutić Nataša

Medicinski fakultet,

Katedra Hemija

Bulevar Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: trutic@medfak.ni.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 577.112.82:543.544.5.068.7

 

HPLC-FLD-DAD KARAKTERISTIKE DERIVATA S-NITROZOGLUTATIONA DOBIJENIH SA O-FTALALDEHIDOM 

Nataša Trutić1, Radmila Pavlović1, Goran Nikolić2, Maja Srećković1 i Tatjana Jovanović3

                        Organska hemija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu1

                        Fizička hemija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu2

                        Fizika, Odsek za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu3

 

 

S-nitozoglutation (GSNO) nastaje S-nitrozilacijom najrasprostranjenijeg endogenog neproteinskog tiola, glutationa (GSH). Predstavlja glavni rezervoar neproteinskih S-nitrozotiola (RSNO) koji se smatraju prirodnim depoom i transportnim oblikom azot monoksida (NO). Njihova fiziološka uloga je da oslobađaju NO koji stimuliše vazodilataciju, sprečava agregaciju trombocita i nastajanje oštećenja u ishemiji/reperfuziji. Cilj rada bio je pronaći specifičnu i dovoljno osetljivu metodu za određivanje GSNO u fiziološkim uzorcima. Zato je bilo neophodno obezbediti čist GSNO standard, što je predstavljalo problem, s obzirom na to što GSNO nije hemijski stabilan. Trebalo je pronaći brz i pouzdan sintetički postupak kojim bi se dobila potrebna količina GSNO i njegovih fluoroscentnih derivata sa o-ftalaldehidom (OPA). Takođe, trebalo je izvršiti spektroskopsku karakterizaciju dobijenih derivata i ispitati njihovo ponašanje u sistemu tečne hromatografije visokih performansi (HPLC). Postavili smo sintezu kojom smo dobili GSNO u čvrstom, anhidrovanom obliku sa zadovoljavajućim prinosom. Nakon UV karakterizacije dobijenog GSNO izvršena je derivatizacija GSH i GSNO sa OPA reagensom sa i bez merkaptoetanola (ME) i nastali proizvodi su analizirani HPLC uz “diode array” (DAD) i fluorescentnu (FLD) detekciju. Stvorili smo optimalne uslove reakcije koja je dovela do formiranja stabilnog i fluorescentnog tricikličnog  izoindolnog derivata GSNO sa OPA-ME reagensom, čime je stvoren preduslov za razvoj HPLC metode, kojom bi se izvršila kvantifikacija GSNO-a u realnim biološkim sistemima. Acta Medica Medianae 2010;49(1):27-32.

 

Ključne reči: S-nitrozoglutation, HPLC, DAD, FLD, o-ftalaldehid