|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Radmila Jovanović

Zavod za javno zdravlje Pančevo Centar za higijenu i humanu ekologiju

Ul. Pasterova br. 2

26000 Pančevo

E-mail: radmila57@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 613.71:616-053.4-056.25

 

 

UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA STANJE ISHRANJENOSTI DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA 

Radmila Jovanović1, Dubravka Nikolovski1, Olivera Radulović2 i Sonja Novak2

 

                        Zavod za javno zdravlje Pančevo1

                        Medicinski fakultet Niš2

 

Prevalenca prekomerne telesne mase i gojaznosti među decom u porastu je u mnogim zemljama sveta, pa i u našoj. Smatra se da je jedan od dva najvažnija razloga za ovaj porast nedovoljna fizička aktivnost dece. Cilj ovog rada bio je da ispita stanje ishranjenosti dece predškolskog uzrasta u odnosu na stepen njihove fizičke aktivnosti. Istraživanje je sprovedeno u predškolskim ustanovama u Pančevu. Uzorak je  činilo 193 dece (88 dečaka i 105 devojčica) uzrasta 4 i 5 godina. Procena stanja ishranjenosti dece i njihovih roditelja rađena je nakon standardnih antropometrijskih merenja telesne visine, telesne mase, određivanja indeksa telesne mase i obima struka i poređenja dobijenih vrednosti sa tablicama rasta Svetske zdravstvene organizacije. Fizička aktivnost dece procenjivana je upitnikom koji su popunjavali roditelji. Neodgovarajuću ishranjenost imalo je 60 (31.1%) dece, od čega je sa prekomernom telesnom masom bilo 26 (13.5%), gojazno 29 (15.0%), dok je 5 (2.5%) bilo pothranjeno. Decu najviše privlače sportovi kao što su balet, ples ili folklor, igre sa loptom i plivanje, ali je samo 22 (15.83%) dece član nekog sportskog kluba. Kao razlog nedostatka fizičke aktivnosti roditelji najčešće navode nedostatak finansija i nedostatak sportskih objekata i terena. Tokom sprovođenja fizičke aktivnosti, nikad ili ponekad se izalaže preteranom naporu 65.2% dece. Prevalenca nedovoljne fizičke aktivnosti među predškolskom decom u Pančevu je visoka, posebno među decom sa prekomernom telesnom masom i gojaznim. Sociodemografski i bihejvioralni faktori, kao i ponašanje roditelja značajno doprinose fizičkoj neaktivnosti. Acta Medica Medianae 2010;49(1):17-21.

.

 Ključne reči: aktivnost, stanje ishranjenosti, predškolska deca