|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Slavica Stojnev

Medicinski fakultet

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: slavicastojnev@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Pregledni rad
UDK: 616-006.6:575.224.2

 

 

MUTACIJE TP53 GENA – OD ČUVARA GENOMA DO ONKOGENA 

Slavica Stojnev, Mlađan Golubović i Petar Babović

 

                        Medicinski fakultet, Niš

 

Mutacije tumor supresorskog gena TP53 najfrekventnije su genetske alteracije u humanom kanceru koje pogađaju specifični gen. Na nastanak TP53 mutacija u velikoj meri utiču kancer-inicirajući događaji, kao što je oštećenje DNK. Efekat tih mutacija je promocija razvoja kancera kroz gubitak antiproliferativnih aktivnosti, uključujući apoptozu i ćelijsko starenje.

Otkriveno je preko 27.000 mutacija TP53 gena koje se sreću u više od 50% sporadičnih humanih kancera. Najučestalije su tačkaste mutacije sa izmenom samo jedne baze u segmentu gena koji kodira DNK-vezujući domen p53 molekula, dovodeći do stvaranja mutantnog proteina, koji se od produkta divljeg alela razlikuje u jednoj aminokiselini (pogrešno smislene mutacije). One obično uzrokuju izmenu tercijarne strukture genskog produkta, te izostaje vezivanje p53 za DNK i transkripciona aktivacija ciljnih gena. Rezultat mutacija mogu biti i proteini sa novim, abnormalnim funkcijama, sa sposobnošću da modulišu ekspresiju gena odgovornih za neoangiogenezu, rezistenciju na hemio-terapeutike i prevenciju tumorske inicijacije i promocije. U takvim okolnostima, mutantni TP53 ne samo da gubi funkciju tumor supresorskog gena, već stiče onkogeni potencijal i postaje aktivni učesnik u neoplastičnoj transformaciji ćelije.

Velika heterogenost mutacija i metodoloških pristupa u proceni p53 statusa glavne su prepreke brze i efikasne integracije rezultata bazičnih p53 istraživanja u kliničku praksu. Acta Medica Medianae 2010;49(1):59-63.

 

Ključne reči: TP53 gen, p53 protein, mutacije, kancer